- Rozpoczynamy współpracę, która będzie miała korzyści dla naszych samorządów i mieszkańców. Cieszę się z tej inicjatywy, bo przyczyni się ona niewątpliwie do rozwoju turystycznego i kulturalnego naszych regionów oraz ich promocji – mówi Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.

Przewozy pasażerskie na linii nr 231 zostały zawieszone w latach 90. XX w. z powodu znikomego popytu na usługi oraz pogarszającego się stanu infrastruktury. Obecnie na odcinku Mogilno - Kruszwica stan infrastruktury kolejowej jest niewystarczający, aby przywrócić na nim ruch pasażerski. Linia jest niezelektryfikowana, jednotorowa oraz nieprzejezdna. Postępująca dewastacja linii kolejowej nie służy krajobrazowi regionu.

- Wspólne przejęcie linii nr 231 pozwoliłoby połączyć trzy gminy w powiecie mogileńskim oraz gminę Kruszwica w powiecie inowrocławskim. Pozytywna wola samorządów pozwoli stworzyć w przyszłości ścieżkę pieszo-rowerową o długości ok. 43 km. Przyczyni się to do udostępnienia cennych obszarów przyrodniczych i kulturowych oraz promocji regionu. Korzyści płynące z integracji środowisk samorządowych na rzecz rozwoju regionu, gdzie dąży się do jak najlepszego wykorzystania wspólnego potencjału jest niewątpliwie istotnym przedsięwzięciem, dlatego deklarujemy nasz czynny udział w tym procesie oraz w późniejszej wspólnej budowie ścieżek pieszo-rowerowych. Głęboko wierzymy, że głos samorządów lokalnych zostanie uwzględniony, a wsparcie i uproszczenie procesu nieodpłatnego przejęcia nieczynnej infrastruktury kolejowej umożliwi realizację tego przedsięwzięcia - czytamy w liście.

Dokument został podpisany przez starostę Wiesławę Pawłowską, starostę mogileńskiego Bartosza Nowackiego oraz burmistrza Mogilna Leszka Duszyńskiego.

Rowerami po dawnych torach kolejowych 02