Procedura reklamacyjna


1. Cel i zakres procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych. Na stronie https://ino.online reklamacji mogą podlegać tylko usługi dostarczane użytkownikom w trybie komercyjnym, związanym z wniesiem opłaty za ich udostępnienie (ogłoszenia, reklamy).

2. Opis postępowania

2.1. Ogłoszenia

  1. Reklamacji podlegają ogłoszenia, których wada powstała z powodu niewłaściwego działania systemu (skryptu) emisji ogłoszeń. Podstawą reklamacji są przede wszystkim: brak skutecznej emisji poprawnie zarejestrowanego ogłoszenia, błędy w ekspozycji prawidłowo zarejestrowanych obrazów (zdjęć), niezawinione przez Użytkownika błędy w treści ogłoszenia oraz wszystkie inne sytuacje uniemożliwiające skuteczną emisję prawidłowo zarejestrowanego ogłoszenia.
  2. Nie podlegają reklamacji ogłoszenia, których wada powstała w wyniku błędów powstałych w procesie rejestracji ogłoszenia lub w procesie płatności.
  3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w p. 1 Użytkownik powinien zgłosić taki fakt Administratorowi strony.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne może być wykonane jednym z ogólnie dostępnych kanałów: formularz kontaktowy, telefonicznie lub wiadomością e-mail na adres portal@ino.online.

2.2 Reklamy

  1. Reklamacji podlegają reklamy, których wada powstała z powodu niewłaściwego działania systemu (skryptu) emisji reklam.
  2. Wady reklam z systemu Reklam Samoobsługowych (rejestracja i emisja) podlegają zgłoszeniu w trybie opisanym w pp. 2.1.3 i 2.1.4.
  3. Reklamacje reklam przekazywanych do emisji innymi kanałami (mail, osobiście, itd.) zleceniodawca zgłasza w trybie opisanym w pp. 2.1.3 i 2.1.4.

2.3. Terminy

  1. Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zamówionych ogłoszeń czy reklam w terminie 7 dni roboczych od daty wystąpienia wady po prawidłowej rejestracji ogłoszenia lub reklamy.

  2. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych licząc od dnia zarejestrowania reklamacji do przekazania klientowi informacji o jej akceptacji lub jej odrzuceniu.

  3. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Ino-online Media w ciągu 7 dni roboczych, to uznaje się ją za uznaną. Jeżeli klient nie zaakceptuje propozycji rozwiązania przez 7 dni roboczych, to uznaje się, że propozycja rozwiązania została uznana przez klienta.

3. Wymagania

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać datę rejestracji, numer reklamowanego ogłoszeniu lub reklamy samoobsługowej oraz potwierdzenie prawidłowo wykonanej płatności za ich emisję. W przypadku reklam zamówionych przez dział handlowy należy podać numer faktury.