Główny Urząd Statystyczny przedstawił założenia i analizę dotyczące przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demograficznych: płodności, umieralności i migracji na pobyt stały oraz wyniki prognozy ludności do 2060 r. - sporządzonej na podstawie przyjętych wariantów założeń.

Specjaliści opracowali trzy scenariusze. Scenariusz średni, uznany przez ekspertów za najbardziej prawdopodobny, został wskazany jako główny. Dwa pozostałe mają natomiast pokazywać alternatywne ścieżki rozwoju demograficznego, jakie mogą być obserwowane w przyszłości.

Nowością jest obliczenie prognozy na poziomie powiatów. Zastosowana metoda pozwala na zapewnienie dokładnej spójności z wynikami na poziomie kraju. W związku z tym prognoza dla powiatów nie jest już oddzielnym opracowaniem, wyliczanym w oparciu o prognozę na poziomie województw.

Na poniższym wykresie prezentujemy prognozowaną liczbę ludności dla powiatu inowrocławskiego na lata 2030-60.