Podatek od nieruchomości – co to takiego? Ile wynosi?

Obowiązek opłacania daniny podatkowej od posiadanej nieruchomości nakłada na właścicieli oraz użytkowników wieczystych Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości jest daniną obowiązkową, a pobieraniem jej zajmują się gminne samorządy, dla których środki te są istotnym wpływem do lokalnego budżetu.

Ponieważ podatek od nieruchomości jest daniną pobieraną przez lokalne władze samorządowe, jego stawka również ustalana jest lokalnie – inna może być stosowana w Krakowie, inna w stolicy kraju, a jeszcze inna nad morzem. Ministerstwo Finansów ustala jedynie maksymalny poziom stawki podatkowej, której nie można przekroczyć.
Warto pamiętać o tym, że stawki podatkowe dla nieruchomości bywają odmienne zarówno w zależności od lokalizacji, jak i od przeznaczenia obiektu – niższe są stosowane dla nieruchomości mieszkalnych, a wyższe dla obiektów użytkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto ma obowiązek opłacania podatku od nieruchomości?

Posiadacze budynków mieszkalnych, budynków przeznaczonych na cele związane z działalnością gospodarczą, właściciele mieszkań, a także gruntów innych niż rolne i leśne są zobowiązani do odprowadzania podatku od nieruchomości. Daninę tę uiszczać muszą również użytkownicy wieczyści gruntów, które stanowią własność państwową lub samorządową.

Jak widać, niemal każdy posiadacz lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest prawnie zobowiązany do regulowania należności podatkowych z nią związanych. Oczywiście istnieją pewne odstępstwa od tej reguły.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kogo dotyczy?

Niektóre rodzaje budynków i gruntów, a także określeni podatnicy mogą być zwolnieni z opłacania podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą, danina ta nie dotyczy:

  • Budynków gospodarczych lub ich fragmentów, które służą działalności leśnej, rybackiej, rolniczej, a także związanej z hodowlą zwierząt.
    Gruntów oraz budynków wpisanych do rejestru zabytków, o ile są utrzymywane i konserwowane w zgodzie z przepisami o ochronie zabytków.
  • Nieużytków, użytków ekologicznych, gruntów zadrzewionych.
  • Działek przyzagrodowych, o ile jest się członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spełnia się jeden z wymienionych warunków (wiek emerytalny, inwalidztwo I lub II grupy, niepełnosprawność znacznego lub umiarkowanego stopnia, udokumentowane orzeczenie o niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji).
  • Gruntów i altan w ROD (rodzinnych ogródkach działkowych).

Powyższa lista obowiązuje na terenie całego kraju, ale poszczególne gminy mogą również wprowadzać dodatkowe zwolnienia z tego podatku. Jeśli więc aktualnie przeglądasz mieszkania na sprzedaż Inowrocław lub poszukujesz działki rekreacyjnej w dowolnej okolicy, przyjrzyj się lokalnym przepisom dotyczącym podatku od nieruchomości. Być może również uzyskasz możliwość skorzystania z ulgi.