W uchwalonych w połowie kwietnia przez parlament zmianach w Tarczy antykryzysowej znalazła się poprawka, która mówi, że "w przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1–1b i ust. 2, ustawy zmienianej w art. 72, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568)."

Jak wyjaśnił PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie wprowadzonego przepisu wszyscy płatnicy składek, którzy złożyli wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek obejmujący marzec i spełnią pozostałe określone w przepisach warunki, skorzystają z umorzenia należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za ten miesiąc, nawet, gdy składki zostały już uregulowane.

"Powstała nadpłata będzie podlegała zwrotowi na złożony w tej sprawie wniosek" - tłumaczy ZUS.

Dodano, że przedsiębiorca, który opłacił składkę za marzec, po czym skorzystał ze zwolnienia ze składek za ten miesiąc, może zdecydować o przeznaczeniu powstałej w ten sposób nadpłaty.

"Jeśli chce otrzymać zwrot pieniędzy, powinien złożyć wniosek w tej sprawie najpóźniej przed upływem terminu opłacenia kolejnej składki. Jeśli nie zrobi nic, nadpłata zostanie zaliczona na poczet kolejnych należnych składek" - czytamy w informacji ZUS.

"Firmy zgłaszające od 10 do 49 osób mają jednak mniej czasu, ponieważ są zwolnione jedynie z połowy składek wykazanych w deklaracjach, a zatem najbliższy wiążący termin opłacenia składek wystąpi dla nich już w maju i wtedy też nastąpi zaliczenie nadpłaty na poczet składek" - zastrzega ubezpieczyciel.

Dodano, że w szczególnej sytuacji są płatnicy z zaległościami składkowymi. W ich przypadku wpłaty na indywidualny rachunek składkowy od razu pokrywają te zaległości, zatem możliwa do odzyskania nadpłata może być mniejsza niż wpłata, lub może nie być jej wcale.

ZUS przypomina, że ze zwolnienia ze składki ubezpieczeniowej za marzec mogą skorzystać: płatnicy, którzy byli zarejestrowani w ZUS jako płatnicy składek (we wskazanych w ustawie okresach) i zgłosili do ubezpieczeń poniżej 10 osób do ubezpieczeń społecznych według stanu na wskazany w przepisach dzień (w wysokości 100 proc. należnych z deklaracji rozliczeniowej składek); płatnicy, którzy byli zarejestrowani w ZUS jako płatnicy składek (we wskazanych w ustawie okresach) i zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 osób do ubezpieczeń społecznych według stanu na wskazany w przepisach dzień (w wysokości 50 proc. należnych z deklaracji rozliczeniowej składek).

Ponadto zwolnienie przysługuje spółdzielniom socjalnym, jeżeli były zarejestrowane jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.; osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, jeżeli prowadzili ją przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. od kwoty 15 tys. 681 zł).

Na rozpatrzenie przez Senat czeka kolejna nowelizacja Tarczy antykryzysowej. Przewiduje ona m.in., że skorzystać ze zwolnienia ze składek za kwiecień i maj mogą skorzystać osoby opłacające składki na własne ubezpieczenie w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ mhr/