Na początku sesji skarbnik Grażyna Filipiak przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową, uwzględniającą m.in. wzrost wydatków w związku z doświetleniem przejść dla pieszych, zwiększeniem środków na program Erasmus w placówkach oświatowych, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta.

W kolejnych punktach przyjęto sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach za 2019 rok, określono kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół ze środków specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej oraz uchwalono regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia przedstawił sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok - pisaliśmy o tym w osobnym tekście "Używki popularne wśród młodych".

Podczas poniedziałkowej sesji obradowano nad sprawozdaniem z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017 - 2021", które zostało przyjęte. Radni rozpatrywali także projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przepisów zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody oraz sprawozdanie z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami".