Stypendia mają być formą pomocy dla młodzieży, których zainteresowania wykraczają poza szkolny program nauczania i która osiąga znaczące sukcesy. Wsparcie ma być przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i ma mieć charakter motywacyjny, a nie socjalny.

- Wynika to z potrzeby podjęcia działań mających na celu pobudzenie, ujawnienie i wspieranie zdolności i talentów młodzieży szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Stypendia za wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe promować będą osiągnięcia edukacyjne uzdolnionej młodzieży. Jednocześnie będą one stanowić dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień, wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności – wyjaśnia Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.

Zgodnie z decyzją radnych, prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom, w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku, w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 oraz:

  • zajęli pierwsze miejsce w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim lub byli laureatami (1-3 miejsce) olimpiady na szczeblu wyższym,
  • zajęli pierwsze miejsce w konkursie przedmiotowym lub zawodowym na szczeblu wojewódzkim lub byli laureatami (1-3 miejsce) konkursu na szczeblu wyższym.

Zbliżone zasady dotyczą wsparcia za wybitne osiągnięcia artystyczne, gdzie minimalna średnia ocen musi wynosić 4,75 lub sportowe - za średnią 4,5. Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj. Stypendium będzie wypłacane przez okres 10 miesięcy, gdzie jeden uczeń będzie mógł otrzymywać wsparcie tylko raz, niezależnie od ilości osiągnięć.

Wnioski, które będzie opiniowała komisja powołana przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, będzie można składać do 20 września w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.