Pieniądze można wykorzystać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności powiatu inowrocławskiego.

- Nasz region bogaty jest w piękne zabytki. Ich bieżące utrzymywanie jest jednak kosztowne. Widząc skalę potrzeb, spełniamy daną wcześniej obietnicę i co roku zwiększamy na ten cel środki. Cieszę się, że możemy wspierać nasze dziedzictwo i ratować zabytki, z których wiele to prawdziwe perełki - mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław w terminie do 31 marca 2024 r., wniosku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs - obiekty zabytkowe”. Decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Starostwa, a nie data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć tutaj.