Do stawienia się przed komisje zostaną wezwani mężczyźni urodzeni w 2005 r., mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Wezwane przed komisje zostaną też kobiety urodzone w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, które uczą się w celu uzyskania tych kwalifikacji i w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

Kwalifikacja obejmie też osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

- Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji - czytamy na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Inowrocławiu.

Poniżej terminy kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez WCR Inowrocław:
26.02 - 08.03.2024 r. - PKLek w MOGILNIE ul. Ogrodowa 10 - Starostwo Powiatowe,
26.02 - 05.04.2024 r. - PKLek w Inowrocławiu ul. Poznańska - 133a Starostwo Powiatowe,
11.03 - 29.03.2024 r. - PKLek w Żninie ul. Sienkiewicza 1a - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.

Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Kwalifikacja została wprowadzona w 2009 r. w związku z zawieszeniem poboru.

a

Bez tytułu