- Podjęliśmy szeroką akcję, również informacyjną aby pozyskać kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna zastępczego. Ma ona na celu dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, aby każdy mógł się dowiedzieć, co to znaczy bycie rodziną zastępczą, bycie opiekunem zastępczym i aby jak najwięcej dzieci trafiło do rodzinnej pieczy zastępczej - wyjaśnia dyrektor PCPR Alicja Aleksander.

Podstawowym celem rodziny zastępczej, tak jak każdej formy opieki jest praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Opiekunowie zastępczy sprawują opiekę nad dziećmi, podczas gdy ich rodzice biologiczni podejmują działania w kierunku reintegracji rodziny.

Informacje dotyczące wymogów, jakie muszą spełniać kandydaci na rodziny zastępcze można zdobyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Mątewskiej 17, pod nr. tel. 52 35 92 285 albo mailowo: piecza@pcpr-ino.pl.