Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami konkursowymi warunkiem przyznania środków finansowych jest podpisanie przez miasto umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 oraz zawarcie pisemnej umowy, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.

Jeśli zostaną dopełnione formalności ze strony wojewody, zadanie będzie realizować Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria” za kwotę 955 485,00 zł, która jako jedyna złożyła ofertę. - W związku z pytaniami mieszkańców informujemy, że MOPS nie mógł realizować tego zadania ze względów organizacyjnych - podkreśla ratusz.

Miasto złożyło wniosek o środki na realizację programu w wysokości 1 711 050 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski nie uwzględnił w całości tej kwoty, przyznając na to zadanie miastu ponad 750 tys. zł mniej, tj. 955 485,00 zł. W związku z powyższym, niestety nie wszystkie osoby, którym ratusz chciał zapewnić wsparcie, otrzymają je.