Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy po kontroli w inowrocławskim Urzędzie Miasta stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu gospodarki finansowej urzędu w badanym okresie, czyli od 1 stycznia 2019 roku do dnia kontroli, 21 kwietnia 2022 roku.

Najistotniejsze z zarzutów RIO to przyznanie i wypłacenie w latach 2020-2021 pracownikom Urzędu Miasta dodatku motywacyjnego w łącznej kwocie 44489 zł - dla sekretarza miasta, naczelnika wydziału spraw obywatelskich oraz naczelnika wydziału dróg i transportu.

- Przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ani też inne przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują możliwości przyznawania pracownikom samorządowym "dodatku motywacyjnego" - zauważają kontrolerzy, którzy proszą urząd o wykreślenie zapisów umożliwiających przyznanie takiego dodatku oraz zaprzestanie jego wypłaty.

RIO wnosi też, aby nie obciążać nabywców nieruchomości gminnych kosztami przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży (operatu szacunkowego w łącznej wysokości 1400 zł), co miało mieć miejsce w badanym okresie. Za nieprawidłowości te Regionalna Izba Obrachunkowa obarcza prezydenta Inowrocławia.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono też inne nieprawidłowości o charakterze formalnym m.in. brak zamieszczenia w aktach osobowych pracowników zawiadomień o przyznaniu w 2020 roku nagród pracownikom Urzędu Miasta na łączną kwotę 311400 zł, niestaranne sporządzenie rocznych sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych, a także nierzetelne weryfikowanie w latach 2020-2021 informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości z danymi ujętymi w ewidencji gruntów i budynków, co miało skutkować przyjęciem do opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni budynków niezgodnej z powierzchnią wynikającą z ewidencji budynków.

O komentarz do ustaleń Regionalnej Izby Obrachunkowej poprosiliśmy Urząd Miasta. Ratusz zauaważa, że była to kontrola kompleksowa, którą zgodnie z przepisami RIO przeprowadza w samorządach co najmniej raz na cztery lata.

- Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta Inowrocławia nie stwierdziła żadnych poważnych nieprawidłowości w sferze finansów publicznych. W kwestii zarzutów dotyczących wypłacania pracownikom dodatków motywacyjnych oraz obciążania nabywców nieruchomości gminnych kosztami przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży, zostały złożone przez Prezydenta zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 18 sierpnia br. Jeśli chodzi o inne uwagi, zostanie przygotowane wystąpienie do RIO o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, w którym Prezydent zobowiąże pracowników do podjęcia stosownych działań, które wyeliminują wykazane nieprawidłowości z prac podległych służb i zapobiegną ich powstawaniu w przyszłości - wyjaśnia Karolina Sobieraj, w zastępstwie naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.