Egzaminy składają się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy uzyskać: z części pisemnej – co najmniej 50 proc. możliwych punktów(czyli minimum 20 punktów), oraz z części praktycznej – co najmniej 75 proc. możliwych punktów.