Dla kogo i na jakich zasadach?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. Może się o nie ubiegać matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku jej śmierci albo porzucenia dzieci – ojciec. Dzieci nie muszą być biologiczne, mogą być adoptowane bądź współmałżonka. Dodatkowe kryteria, aby otrzymać świadczenie to: ukończenie wieku emerytalnego - kobiety 60, a mężczyźni 65 lat, brak środków niezbędnych do życia, obywatelstwo polskie lub prawo pobytu. Trzeba także mieszkać w Polsce.

1 100 zł lub uzupełnienie do tej kwoty

Wysokość świadczenia będzie zależała od tego, czy mamy ustalone prawo do emerytury, czy nie.

- Osoby, którym emerytura nie przysługuje, otrzymają świadczenie w wysokości 1 100 zł brutto. Natomiast ci, których emerytura obecnie nie przekracza emerytury minimalnej otrzymają dopełnienie do tej kwoty. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 800 zł, zostanie ono podwyższone o 300 zł, czyli do 1 100 zł. Osoby, które mają obecnie świadczenie wyższe niż emerytura minimalna, nie będą mogły skorzystać z RSU - mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji.

Liczba zarejestrowanych wniosków w całej Polsce wyniosła 30 235, w tym 36 wnioski złożyli mężczyźni. Natomiast od 18 lutego do 11 marca do oddziałów ZUS w naszym województwie wpłynęło łącznie 2 445 wniosków o rodzicielskie świadczenia uzupełniające - do oddziału ZUS w Bydgoszczy wpłynęło 1 214 - w tym 314 wnioski do Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu, pozostała część wpłynęła do oddziału ZUS w Toruniu.

Kto rozpatrzy wniosek?

Będzie to prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli natomiast osoba ubiegająca się o świadczenie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS, wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatrzy prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W przypadku Inowrocławia sprawy rozpatrywane są w Oddziale ZUS w Bydgoszczy i to właśnie ten oddział wydaje decyzje o przyznaniu bądź odmowie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Liczba wydanych decyzji w sprawach o RSU w skali kraju wyniosła 3 218, z czego 98% zostało pozytywnie rozpatrzonych, odmownych było 46 decyzji. W kujawsko-pomorskim wydano 412 decyzji, w tym 410 to decyzje przyznające prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, a 2 odmawiające.

Jak i gdzie złożyć wniosek

Wnioski można składać w placówkach ZUS lub KRUS - w przypadku osób legitymujących się okresami ubezpieczenia rolniczego. Wniosek powinien zawierać m.in. dane osobowe, PESEL lub nr dowodu osobistego bądź paszportu, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie świadczenia, o które się ubiegamy i sposób jego wypłaty oraz podpis. Do wniosku należy dołączyć też akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej, numery PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej oraz innych okolicznościach niezbędnych do przyznania świadczenia. Należy też zaznaczyć czy posiadało się przerwy w wychowywaniu dzieci, jak długie one były oraz podać ich przyczynę. Gdy wnioskodawcą jest ojciec trzeba podać także datę śmierci matki lub porzucenia przez nią pociech. Okoliczności przedstawione w oświadczeniu mogą być potwierdzone np. zaświadczeniami z urzędu skarbowego czy urzędu gminy. Druk oświadczenia można znaleźć w salach obsługi klienta w placówkach ZUS oraz na www.zus.pl. Nie ma określonego terminu składania wniosków.

Najwięcej złożonych wniosków w województwie kujawsko-pomorskim, bo aż 1 782 dotyczy grupy wiekowej 60-69 lat. Pozostałe grupy to: poniżej 60 lat - 13, 70-79 lat - 529, 80-89 lat - 110. Co ciekawe, 5 wniosków wpłynęło od osób w przedziale wiekowym 90-99 lat. Tylko 4 ojców złożyło wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Kiedy nie otrzymamy świadczenia?

- Świadczenia mogą nie otrzymać osoby, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub miały ją ograniczoną, nie mogły wychowywać dzieci ponieważ były np. w zakładzie karnym, oraz osoby, które posiadają emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej najniższej emerytury - wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. - Prawo do świadczenia powstanie dopiero w chwili wydania decyzji przez prezesa ZUS lub KRUS i nie może być przyznane z mocą wsteczną - tzw. "wyrównaniem". Wypłata świadczenia może zostać wstrzymana w przypadku zmiany okoliczności, np. pobytu w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, zamieszkania za granicą, a także np. podjęcia zatrudnienia, czyli posiadania środków utrzymania. Świadczeniobiorca zostanie poinformowany o utracie świadczenia - dodaje.