Ogłoszony 30 września, a rozpoczęty dzień później nabór powoli dobiega końca, a dotyczy kwoty 20 tys. złotych na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej będącej w wieku powyżej 30 lat i należącej do 1 z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne (w rozumieniu definicji KE, tj. biorąc pod uwagę wymagany minimalny wiek potencjalnych uczestników projektu, osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy),
  • osoby o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED 3 (tj. posiadające wykształcenie średnie (ponadgimnazjalne) lub niższe).

Wsparciem nie będą mogły zostać objęte osoby bezrobotne, które uczestniczyły w projekcie w latach 2019-2020. Wszystkie szczegóły oraz informacje o sposobie aplikowania można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.