Projekty są skierowane do 60 osób (po 30 osób na projekt), które:

  • zamieszkują na terenie miasta Inowrocławia,
  • są osobami dorosłymi, a więc osobami które ukończyły 18 rok życia,
  • są osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu.

Na podstawie spotkań z psychologiem, doradcą edukacyjnym i zawodowym uczestnicy projektu będą mieli możliwość nabycia wiedzy i uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w

  • szkoleniu,
  • kursie zawodowym, za który przysługuje stypendium szkoleniowe
  • stażu zawodowym, za który przysługuje stypendium stażowe

Szczegółowych informacji można uzyskać w BIURZE PROJEKTU:
mieszczącym się w Inowrocławiu przy ul. Składowej 6, pod nr tel. 52 35 33 623, na stronie internetowej www.gesal.pl, pod adresem e-mail gesal@gesal.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

plakat