Ino.online: Jakie cele stawia pan inowrocławskiej policji pod swoim kierownictwem i na jakie działania będzie pan kładł nacisk?
Podinspektor Karol Konopacki: Działania inowrocławskiej policji na 2021 rok, na które będę kładł nacisk, są tożsame z priorytetami Komendanta Głównego Policji na lata 2021-2023. I są to: optymalizacja działań policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości, w tym cyberprzestępczości, zwiększenie skuteczności policji poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, podniesienie efektywności działań w celu realizacji oczekiwań społecznych i zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy. Ponadto kierunki te będą związane na kontynuacją w tym roku „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2025".

Mówiąc też o kierunkach działania warto wspomnieć o policyjnym narzędziu, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Służy ono mieszkańcom do zgłaszania sygnałów nieakceptowanych społecznie. Napływające do policji za pośrednictwem mapy informacje o zagrożeniach są analizowane, po czym podejmuje się działania adekwatne do ustaleń. Taki rodzaj komunikacji z mieszkańcami jest bardzo ważny, bo czują oni swój indywidualny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Zobacz też: Policyjna akcja na ulicy Libelta

Ino.online: Jak ocenia pan poziom bezpieczeństwa na inowrocławskich drogach, czy widzi Pan newralgiczne miejsca, które z perspektywy policji wymagałyby zmiany organizacji ruchu lub ponownej analizy pod tym kątem?
Podinspektor Karol Konopacki: Mamy za sobą I kwartał 2021 roku i w kwestii bezpieczeństwa na drogach warto porównać go z I kwartałem 2020. W I kwartale 2020 roku na drogach powiatu odnotowaliśmy 20 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 21 zostało rannych. W I kwartale 2021 roku wypadków było tyle samo, 3 osoby zginęły, a 25 zostało rannych. Kolizji było 490 w 2020r. w 2021 r. - 455.

W analizowanym okresie 2020/2021 mandatów karnych policjanci nałożyli na 3197 osób, a 4266. Pouczeń było odpowiednio 2338 i 2778. Zatrzymanych kierowców – 25 i 10, rowerzystów – 2 i 11. Wśród przyczyn wypadków drogowych najczęściej można zauważyć nieprawidłowo wykonywane manewry, niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Piesi natomiast najczęściej jako uczestnicy wypadków i ich sprawcy dopuszczali się wtargnięcia na jezdnię przed jadący pojazd.

Ino.online: W związku ze zmianami w prawie, zgodnie z którymi wchodzący na przejście pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami, chciałabym zapytać, jak ocenia pan infrastrukturę przejść dla pieszych w Inowrocławiu?
Podinspektor Karol Konopacki: Policja jest od egzekwowania prawa. Jesteśmy od tego, by zwracać szczególną uwagą na wszelkie sytuacje łamania prawa. Jeśli mowa o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, nowelizacje i zmiany w przepisach dotyczą wszystkich uczestników ruchu i trzeba się do tych zmian dostosować. Wyprzedzające zapowiedzi nadchodzących zmian mają na celu zapoznanie wszystkich i uświadamianie im, jak należy zachować się w określonej sytuacji.

Proponowane zmiany będą dotyczyły kierujących i pieszych, dlatego i jedni i drudzy będą musieli się do tego zastosować. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Kierowcy, którzy zbliżają się do przejścia, powinni ograniczyć prędkość, a piesi powinni kierować się też zasadą ograniczonego zaufania. Nowe rozwiązania, których planowane wejście w życie ma nastąpić 1 czerwca 2021 roku spowoduje to, że kierowcy będą mieli obowiązek dokładnej obserwacji nie tylko samego przejścia dla pieszych, ale też jego okolicy. Chodzi też o taką sytuację, że możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię będą musieli mieć ci piesi, którzy nie tylko znajdują się już na przejściu, ale też wchodzą na nie.

Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową w mieście, w tym doświetlenia, chcę zaznaczyć, że wszelkie nasze spostrzeżenia, czy sygnały pochodzące od mieszkańców są analizowane i zgłaszane do właściwych zarządców dróg. Wielokrotnie to za naszym pośrednictwem były wprowadzane modyfikacje, dotyczące przykładowo oznakowania poziomego, czy pionowego. Nieprawidłowa infrastruktura drogowa to jedno z zagrożeń, które można zaznaczać na KMZB, o co proszę mieszkańców. Wszystkie te sygnały dokładnie sprawdzamy, weryfikujemy, a w przypadku potwierdzenia nadajemy dalszy bieg.

Ino.online: Jak widzi Pan rolę dzielnicowych i jak ocenia Pan ich dotychczasową pracę w Inowrocławiu. Czy ich obowiązki ulegną / uległy poszerzeniu?
Podinspektor Karol Konopacki: Dzielnicowy jest policjantem „pierwszego kontaktu". Oznacza to, że jak najczęściej w swojej służbie ma być w swoim rejonie służbowym. Jego zadaniem jest rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń i problemów mieszkańców. Ma po prostu służyć pomocą lokalnej społeczności. Zapoznałem się ze strukturą jednostki i poszczególnych komórek organizacyjnych i w rejonach oraz zadaniach dzielnicowych na tą chwilę nie planuję zmian. Jednak doskonalenie warsztatu i samokształcenie dzielnicowych pozostaje cały czas aktualne. Odkąd kieruję jednostką w Inowrocławiu zauważam, że dzielnicowi wielokrotnie sami z siebie wychodzą z inicjatywą pomocową. Przykładem niech będzie oddawanie przez dzielnicowych osocza dla chorych na COVID-19.

Ino.online: Jak ocenia Pan poziom bezpieczeństwa na rondzie turbinowym w Inowrocławiu?
Podinspektor Karol Konopacki: Analizując zdarzeniowość na rondzie turbinowym należy zaznaczyć, że nie dochodzi tam do zdarzeń drogowych. To oznacza, że kierowcy nauczyli się z niego korzystać i spełnia ono swoją funkcję.

Ino.online: Jak ocenia Pan działanie monitoringu w mieście? Czy warto rozszerzyć jego działanie na terenie miasta – jeśli tak, to w jakich miejscach powinny pojawić się kamery?
Podinspektor Karol Konopacki: Miejski monitoring to istotne narzędzie, gdy mowa o bezpieczeństwie. W Inowrocławiu obsługuje go straż miejska. Jestem pełen uznania, że monitoring systematycznie jest wykorzystywany w celu poprawy bezpieczeństwa. Wiele nagrań z kamer jest pomocnych w wykrywaniu przestępstw i wykroczeń.