- W ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych ogłosiłem nabór, którego beneficjentami mogą być wszystkie samorządy szczebla gminnego, powiatowego oraz samorząd województwa. Dzięki wzrostowi wsparcia finansowego do jednego wozokilometra z 1 złotego do 3 złotych, ten rządowy program stał się bardzo atrakcyjny dla lokalnych samorządów - mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Zachęcam wszystkie samorządy, aby skorzystały z tego programu. Jest on również dedykowany firmom przewozowym, które w dobie pandemii koronawirusa przechodzą trudne chwile. Bardzo chciałbym, aby na terenie całego województwa tych linii było jak najwięcej.

Samorządy coraz chętniej po te rządowe środki sięgają. W ramach przeprowadzonych naborów w 2019 roku w całym kraju wpłynęły łącznie 294 wnioski o dofinansowanie dla uruchomienia 1500 linii komunikacyjnych. Łączna kwota wykorzystanych środków z Funduszu to 17,9 mln zł. Natomiast w ramach naboru w 2020 roku wpłynęły 253 wnioski o dofinansowanie uruchomienia 1741 linii komunikacyjnych. Łączna liczba wykorzystanych środków z Funduszu wyniosła 59,5 mln zł.
W województwie kujawsko-pomorskim w roku 2020 w ramach Funduszu przeprowadzono łącznie trzy nabory. Wzięły w nich udział samorząd wojewódzki, 13 powiatów ziemskich i 12 gmin. W efekcie podpisano 34 umowy, powstało 206 nowych linii komunikacyjnych, a kwota rządowych dopłat wyniosła prawie 11 milionów złotych. Z dofinansowania skorzystały także Powiat Inowrocławski, któremu przyznano dopłatę na utworzenie 8 linii komunikacyjnych oraz Gmina Kruszwica – 2 linie.

- Dzięki przywróceniu zlikwidowanych połączeń mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzyło także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy - mówi Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. - Tam gdzie samorządy skorzystały z rządowych środków widać w tym względzie wyraźną poprawę. Wspólnie możemy zrobić jeszcze więcej - dodaje.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane są lokalne połączenia autobusowe. Dofinansowania dotyczą linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r. wynosi 800 mln zł.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest: sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%, zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego po uzyskaniu zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.
Wśród kryteriów, na podstawie których wojewoda dokonuje podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych, jest m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przepisy ustawy zwiększą dostępność połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla tych osób.

Informacje o naborze

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru, tj. ogłoszenie i wzór wniosku, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – w zakładce Komunikacja – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.