Poniżej treść komunikatu:

 • Wjazd i wyjazd dla pacjentów, osób odwiedzających chorych, interesantów będzie odbywać się jak dotychczas - wjazd od strony ul. Poznańskiej, natomiast wyjazd od strony ul. Poznańskiej i ul. Miechowickiej.
 • Parkowanie do 15 minut nie podlega opłatom – jest bezpłatne.
 • Parkowanie do 1 godziny wynosi 3,00 zł., a każda następna rozpoczęta godzina parkowania wynosi 2,00 zł.
 • Opłata parkingowa w sytuacji zgubienia lub zniszczenia biletu parkingowego lub karty abonamentowej wynosi 30,00 zł.
 • Opłata za jedną dobę parkowania wynosi 21,00 zł.

Z opłat parkingowych zwolnione są:

 1. Osoby niepełnosprawne, posiadające kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – na czas niezbędny do udzielenia świadczeń zdrowotnych w szpitalu.
 2. Krwiodawcy – na czas niezbędny do oddania krwi w szpitalu – na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi i potwierdzenia biletu przez punkt krwiodawstwa.
 3. Przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie osób małoletnich hospitalizowanych w szpitalu – w okresie ich hospitalizacji.
 4. Zewnętrznie trwale oznakowane pojazdy służb ratowniczych, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa.
 5. pojazdy podmiotu tworzącego.
 6. pojazdy zaopatrzenia szpitala w Inowrocławiu, pojazdy świadczących usługi inne niż medyczne na rzecz szpitala w Inowrocławiu, pojazdy zaopatrzenia podmiotów świadczących usługi na terenie szpitala w Inowrocławiu.

Przy wjeżdżaniu na drogę wewnętrzną Szpitala/teren parkingu należy:

 1. zatrzymać się przy terminalu wjazdowym, pobrać bilet parkingowy i wjechać niezwłoczne po podniesieniu szlabanu.
 2. zatrzymać biletu aż do rozliczenia i wyjazdu z parkingu.
 3. terminal wydaje tylko jeden bilet na jeden pojazd.

Uwaga! Szlaban zamyka się natychmiast po przekroczeniu przez pojazd linii wyjazdu, a jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu urządzeń automatycznej obsługi.

Przed wyjazdem z drogi wewnętrznej/terenu parkingu Szpitala należy uiścić opłatę za bilet jednorazowy w wysokości wynikającej z cennika (powyżej pobytu 15 minut od wjazdu) lub rabatowanie (wyzerowanie) biletu na podstawie uprawnienia do zwolnienia od opłat- w opisanych niżej punktach poboru opłat.

Punkty poboru opłat mieszczą się:

 1. kasa główna samoobsługowa nr 1 znajduje się przy wejściu głównym do Szpitala;
  w kasie głównej:
 • opłaty za bilet jednorazowy i karty abonamentowe można regulować:
 • gotówką (zgodnie z informacją graficzną o przyjmowanych nominałach) z wydawaniem reszty,
 • kartą płatniczą,
 1. kasa nr 2 znajduje się na portierni – w siedzibie obsługi parkingu,
  w kasie nr 2:
 • przyjmowane są opłaty gotówką i kartą płatniczą,
 • wystawiane są faktury za bilety jednorazowe – w formie papierowej,
 • rabatowane są bilety jednorazowe – na podstawie okazanych uprawnień do zwolnienia z opłat,

Uwaga! Dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest miejsce parkingowe przy portierni – w celu zrabatowania opłaty za bilet.
3) kasa nr 3 znajduje się przy terminalu parkingowym wyjazdowym przy ul. Poznańskiej,
4) kasa nr 4 znajduje się przy terminalu parkingowym wyjazdowym przy ul. Miechowickiej.
W kasie nr 3 i nr 4 opłaty za bilet można regulować tylko poprzez płatność kartą zbliżeniową.

Przy wyjeżdżaniu z drogi wewnętrznej/ parkingu i uregulowaniu opłaty lub zrabatowaniu opłaty za bilet jednorazowy) albo wyjeżdżaniu przed upływem 15 minut od wjazdu do obowiązków użytkownika należy:

 1. podjechanie i zatrzymanie pojazdu przy terminalu parkingowym wyjazdowym,
 2. włożenie biletu do czytnika kodem skierowanym do góry - w celu podniesienia szlabanu,
  (bez samochodu czytnik nie zeskanuje biletu!),
 3. wyjechanie niezwłocznie po podniesieniu szlabanu.
  Uwaga! Szlaban zamyka się natychmiast po przekroczeniu przez pojazd linii wyjazdu, a jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu urządzeń automatycznej obsługi!

Do parkowania pojazdów przeznaczone są następujące parkingi:

 1. trzy zewnętrzne parkingi ogólnodostępne - przeznaczone dla pacjentów, osób odwiedzających chorych, interesantów,
 2. jeden zewnętrzny parking przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), ze szlabanem wewnętrznym - przeznaczony dla osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych SOR,
 3. dwa zewnętrzne parkingi dla osób niepełnosprawnych, posiadających stosowne uprawnienia,
 • Wszystkie parkingi są oznakowane i niestrzeżone.
 • Parkingi czynne są całą dobę przez wszystkie dni roku.
  P- arkingi przeznaczone są wyłącznie dla pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Szczegółowe zasady korzystania z dróg wewnętrznych i parkingów, poboru opłat na terenie Szpitala wynika z Regulaminu, jaki został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 35/2020 z dnia 27.10.2020 r. i dostępne są w budynku portierni.