Rejestracja firmy prawniczej

Rozpoczęcie działalności prawniczej na własną rękę, jak każda inna działalność gospodarcza, wymaga spełnienia szeregu kryteriów. Osoba chcąca rozpocząć działalność powinna przede wszystkim korzystać z pełni praw publicznych i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto obowiązkiem jest ukończenie wyższych studiów prawniczych na uczelni uznawanej przez ustawodawstwo RP (w Polsce lub za granicą). Kolejnym krokiem jest odbycie wybranej aplikacji - radcowskiej, adwokackiej - i zdać egzamin zawodowy. 

Ostatnim kryterium jest ubieganie się o miejsce na liście danego zawodu prawniczego (np. lista radców prawnych). Muszą w niej znajdować się dane, takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres kancelarii i dane kontaktowe. Możesz również dodać informację o dziedzinie prawa, która jest Twoją specjalizacją. W rejestracji firmy prawniczej pomogą Ci konsultanci dostępni pod tym linkiem: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy

Dodatkowe kryteria dotyczą samej siedziby kancelarii prawniczej. Zgodnie z prawem, powinna ona być usytuowana w reprezentatywnym miejscu, które zapewni dochowanie tajemnicy zawodowej, będzie właściwie oznaczona i jasno wskaże na fakt, że usługi świadczone są prawnika z odpowiednimi uprawnieniami. 

Wykonywanie zawodu prawnika i oferowanie usług prawnych wiąże się bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że osoby związane z tą profesją są zobligowane do jej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Ustalenie formy działalności prawniczej

O tym jakie formy prawne działalności gospodarczej są dostępne dla prawników mówi art. 4a ust 1 ustawy Prawo o adwokaturze z 1982 roku. Według tego artykułu prawnik może wykonywać swoje obowiązki w:

spółkach cywilnych lub jawnych, w których wspólnikami są adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi itp.

spółkach partnerskich, w której partnerami są inni adwokaci, doradcy podatkowi, radcy prawni itp. 

spółkach komandytowych lub komandytowo-akcyjnych, w których komplementariuszami są inni doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci itp. 

Pełnienie funkcji prawnika we własnej kancelarii lub spółce cywilnej musi zostać zgłoszone do CEIDG przez złożenie odpowiedniego wniosku. Natomiast jeżeli prawnik zdecyduje się na wypełnianie swoich obowiązków w ramach spółki prawa handlowego (komandytowa, jawna, partnerska, komandytowo-akcyjna), konieczne jest dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Konieczne jest również wybranie odpowiedniego kodu PKD. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą prawnika będzie to PKD 69.10. Z, które polega na:

reprezentowaniu interesów jednej strony przeciwko drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, które może być prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem. Obejmuje to:

doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych

doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych

doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych

doradztwie prawnym i ogólnych konsultacjach, a także przygotowywaniu dokumentów prawnych w zakresie:

testamentów, pełnomocnictw

dokumentacji patentowej i praw autorskich

umów, statutów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

działalności komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, notariuszy i mediatorów sądowych

Dodatkowo świadczenie usług prawniczych wobec osób fizycznych obliguje osobę prowadzącą działalność gospodarczą do wykorzystywania kasy fiskalnej. Oprócz tego konieczne jest posiadanie NIPu lub REGONu, lecz nie należy się o to obawiać. Zostaną one wyrobione wraz ze złożeniem wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wybór księgowości

Działalność gospodarcza prawnika pociąga za sobą konieczność wyboru formy księgowości i odpowiedniego opodatkowania. Zasadniczo wiele zależy od tego, w jakiej sytuacji wyjściowej rozpoczynasz swoją karierę w sektorze prawniczym. Jeżeli szukasz dedykowanej księgowości stworzonej z myślą o prawnikach, znajdziesz ją pod tym linkiem: https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-dla-prawnikow 

Wybór formy opodatkowania zależy od Twojej indywidualnej sytuacji i obejmuje:

Podatek liniowy na poziomie 19%, który jest niezmienny niezależnie od osiąganych przychodów, lecz wyłącza możliwość korzystania z ulg podatkowych i możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem

Podatek VAT, który wszystkie usługi świadczone przez prawników, radców prawnych, biegłych sądowych itd. obejmuje podatkiem w wysokości 19% i obliguje płatnika do składania tzw. VAT-R. Jeżeli przedsiębiorca ma status czynnego podatnika VAT, musi prowadzić także ewidencję sprzedaży/zakupów VAT oraz Księgę Przychodów i Rozchodów. Ewidencja powinna zawierać wszystkie informacje o podstawie i przedmiocie opodatkowania, wysokości podatku i jego wartości. Rozliczając VAT co miesiąc składa się deklarację VAT-7, a rozliczając kwartalnie - deklarację VAT-7K. Ponadto należy wysyłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT), który jest zbiorem informacji o wszystkich fakturach wystawionych przez prawnika w trakcie swojej działalności. 

Skala podatkowa w wysokości 17 lub 32% - jest opłacalna, o ile dochody nie przekroczą 85 528 zł rocznie. Jeśli przekroczą, będzie Cię obowiązywać wyższa stawka podatku. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (17 lub 15%) - jeśli podatnik nie przekroczył w danym roku kalendarzowym dochodów powyżej 2 mln euro

Podatek odprowadzany z dochodów osiąganych przez prawnika powinien być ujęty w Księdze Przychodów i Rozchodów. Księga zawiera wszelkie rachunki, faktury, dokumentację finansową związaną z pełnieniem obowiązków związanych z daną profesją. Najlepiej, by nie popełnić błędu w rozliczeniach, skorzystać z zespołu biura rachunkowego pod adresem https://www.ifirma.pl/biuro-rachunkowe-online