We wtorek odpowiednie rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zapisano w nim, że wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 4 listopada.

Rozporządzenie wprowadza zmianę, zgodnie z którą okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, ulega zakończeniu po upływie siedmiu dni od dnia zakończenia tej izolacji. W uzasadnionych przypadkach, państwowy powiatowy inspektor sanitarny będzie decydował o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Regulacja określa również długość okresu kwarantanny osób w związku ze skierowaniem na badania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem. Ulegnie ona zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu, nie później jednak niż po upływie 10 dni od skierowania.

Rozporządzenie przewiduje, że personel medyczny, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19, w tym stażyści, studenci, doktoranci i inni pracownicy sektora ochrony zdrowia nie podlegają kwarantannie jeśli są badani codziennie, przed rozpoczęciem pracy, testem antygenowym (przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych). (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl