Radni uchwalili regulamin określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Inowrocławia, którego nowe zapisy są przystosowane do wymogów znowelizowanej ustawy i dotyczą w szczególności:

  • obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych do 5 pojemników – papier, szkło, metale
    i plastik, bio oraz zmieszane,
  • dodatkowych rodzajów odpadów przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (np. igły, strzykawki, tekstylia, odzież),
  • stosowania pojemników lub worków specjalnie przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
  • utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
  • wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

Stawka opłaty za selektywne zbieranie odpadów wynosi 17,00 zł na jednego mieszkańca

Radni przyjęli też uchwałę, która określa szczegółowo zakres odbierania odpadów. Dotyczy ona w szczególności częstotliwości odbierania odpadów segregowanych i niesegregowanych oraz sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Istotna zmiana dotyczy także zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która odbywać się będzie cztery razy w roku, a nie tak jak dotychczas dwa razy.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, od września miasto nie będzie miało już możliwości stworzenia jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Oznacza to, że nie będzie możliwy odbiór odpadów zorganizowany przez Miasto Inowrocław z tych nieruchomości. W związku z tym radni uchwalili też górne stawki opłat, jakie będą mogły pobierać firmy za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Więcej informacji na temat odpadów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, w Referacie Gospodarowania Odpadami przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu, tel. 52 355 55 535 lub na stronie internetowej www.eko.inowroclaw.pl.