Aby ubiegać się o stypedium, trzeba spełniać wszystkie poniżej wymienione warunki:

  • na stałe zamieszkiwać na terenie Gminy Inowrocław,
  • mieć ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum prowadzone przez Gminę Inowrocław,
  • nie przekraczać 25. roku życia,
  • rozpoczynać po raz pierwszy studia,
  • posiadać potwierdzenie wpisania na listę studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych szkoły wyższej
  • oraz spełniać, co najmniej jedno z poniższych kryteriów merytorycznych:
  • być laureatem lub finalistą konkursów przedmiotowych lub sportowych (międzynarodowych i ogólnopolskich) o średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej minimum 4,3 albo mieć minimum 80% możliwych do uzyskania punktów z przedmiotów obowiązkowych,
  • być laureatem lub finalistą konkursów lub olimpiad przedmiotowych lub sportowych na szczeblu wojewódzkim, o średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej minimum 4,5 albo mieć minimum 80% możliwych do uzyskania punktów z przedmiotów obowiązkowych,
  • osiągnąć szczególne wyniki w nauce, o średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej minimum 4,7 albo mieć minimum 85% możliwych do uzyskania punktów z przedmiotów obowiązkowych.

Wnioski należy składać w Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław, Sławęcinek 12, 88-110 Sławęcinek. Nabór wniosków potrwa do 31 października.

Stypendium przyznawane jest do 30 listopada 2023 r. Wypłacane jest przez 9 miesięcy, od stycznia do września, w kwocie nie wyższej niż 600 zł (w zależności od liczby przyznanych stypendiów).

wsp_modul