Głównym celem projektu jest pomoc rodzicom, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do trzeciego roku życia, w powrocie na rynek pracy. Dzięki niemu istnieje możliwość dofinansowania opieki w żłobkach czy klubach dziecięcych oraz dofinansowanie zatrudnienia niani i opiekuna dziennego. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Jak się okazuje, wniosków, które przyjmowane były w dniach 6-13 maja, wpłynęło zaledwie 127. Teraz podlegać będą weryfikacji i rozpatrzeniu.

- Jest to projekt o zasięgu wojewódzkim, a partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i to on podejmie ostateczną decyzję o terminie ogłoszenia wyników naboru oraz o terminie ogłoszenia kolejnego naboru. Projekt zakłada objęcie wsparciem 100 osób z naszego powiatu, w terminie do 31 marca 2021 r. Wszelkie informacje dotyczące wyników I etapu, rekrutacji, kolejnego terminu naboru oraz ewentualnego zwiększenia ilości uczestników będą dostępne zarówno na stronie internetowej ROPS w Toruniu jak i PCPR w Inowrocławiu - mówi Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.