Program ochrony bociana białego realizowany jest przez energetyków z PGE już od ponad 30 lat. Poza tworzeniem nowych miejsc, w których te ptaki mogą zakładać gniazda i wychowywać potomstwo, Grupa PGE pomaga również ornitologom w monitorowaniu tras przelotu poprzez obrączkowanie młodych bocianów. Tylko w 2022 roku zaobrączkowano 866 młodych osobników w 330 gniazdach. Wspólnie wyposażono także 10 bocianów w urządzenia GPS dla pozyskania aktualnych lokalizacji i tras ich migracji.

PGE współpracuje również ze stowarzyszeniami i fundacjami, których celem jest ochrona ptaków. Jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, które wspiera działania związane z odnowieniem gatunku sokoła wędrownego w Polsce. W 2022 roku z gniazd obecnych na 4 kominach w lokalizacjach Grupy PGE wyfrunęło 14 młodych sokołów: 3 w Dolnej Odrze, 4 w Bełchatowie, 3 w Toruniu oraz 4 w Gdyni.

„PGE dba o środowisko nie tylko zmieniając polską energetykę w zero i niskoemisyjną, ale też wspierając instytucje i organizacje w ich działaniach na rzecz ochrony przyrody. W 2022 roku zrealizowaliśmy rekordową liczbę - ponad 50 projektów pro środowiskowych” - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

67 500 drzew w 2022 roku

Flagowym, autorskim projektem środowiskowym PGE jest prowadzony od ponad 23 lat program „Lasy Pełne Energii”. Jego celem jest m.in. poprawa jakości powietrza i odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Program zakłada również współpracę z partnerami działającymi na rzecz ochrony przyrody i ekologii. W 2022 roku zasadzono 67,5 tysiąca drzew w 19 lokalizacjach na terenie 11 województw. W nasadzeniach wzięło udział 1500 uczestników - wolontariuszy PGE oraz chętnych z zaprzyjaźnionych organizacji.

Współpraca z parkami narodowymi

W 2022 roku Grupa PGE zrealizowała ponad 50 różnorodnych projektów we współpracy z sześcioma parkami narodowymi, w tym między innymi: 22 projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz 4 projekty naukowo-badawcze. Przy wsparciu Grupy zrewitalizowane zostały 4 ścieżki edukacyjne w parkach narodowych oraz zainstalowano trzy instalacje fotowoltaiczne - dwie w Biebrzańskim Parku Narodowym i jedną w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Dzięki wsparciu Grupy PGE, Kampinoski Park Narodowy zakupił dziesięć fotopułapek, które rejestrują nagrania video i fotografie zwierząt w dzikich zakątkach puszczy. Zakup pozwolił m.in. zbadać liczebność wybranych gatunków ssaków, ich wiek, płeć i kondycję. Wybrane nagrania są na bieżąco udostępniane na portalach społecznościowych parku oraz Grupy PGE.

Biebrzański Park Narodowy wspólnie z PGE realizował w 2022 roku działania w myśl hasła „Różnorodność biologiczna wokół nas”. W ten sposób podkreślono ogromną rolę obszarów wodno-błotnych dla przyrody i człowieka.

PGE wsparła również projekt monitoringu ptaków lęgowych ekosystemów nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego, który polegał na trzykrotnym liczeniu ptaków w okresie lęgowym, w sumie na 50 transektach. Metoda pozwala uchwycić trendy w liczebności ptaków lęgowych oraz porównanie ich z analogicznymi zmianami zachodzącymi w skali całego kraju i regionu. PGE sfinansowała również budowę sztucznej platformy gniazdowej dla bociana czarnego w Biebrzańskim Parku Narodowym.

W Świętokrzyskim Parku Narodowym zrealizowano 3 projekty edukacyjno-kulturowe, w tym m.in. warsztaty i plener fotograficzny dla pasjonatów fotografii z całej Polski, w tym pracowników PGE zaangażowanych w projekt. Efektem czterodniowego spotkania jest zbiór zdjęć flory i fauny parku, który będzie wykorzystywany w projektach edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Park zorganizował również dwa konkursy, w których nagrody ufundowała Fundacja PGE. Konkurs „Rodzinne Fotostory w Świętokrzyskim Parku Narodowym” skierowany był do turystów odwiedzających Park, a konkurs „Dodajemy energii ptakom na zimę” do uczniów szkół podstawowych.

W Roztoczańskim Parku Narodowym ze wsparciem PGE zrealizowano wiosną projekt badawczy pn. „Sowy Roztoczańskich lasów, rozłogów i wsi”. Prace terenowe skupiały się na pozyskaniu informacji na temat stanu zachowania rzadkich gatunków sów bytujących w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz sów krajobrazu rolniczego.

PGE wsparła także gruntowną modernizację ścieżki edukacyjnej Roztoczańskiego Parku Narodowego na Piaseczną Górę.

las2
fot. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne/ Koniki polskie

W 2022 roku od sierpnia do października na Roztoczu realizowany był również realizowany projekt wolontariacki „Razem dla przyrody Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza”. Wolontariusze PGE wykonywali zadania z zakresu ochrony lokalnej flory i fauny oraz wspierali pracowników parku w realizacji projektu badawczego dotyczącego populacji sów na Roztoczu.

„Z energią łączymy pokolenia” to projekt Wigierskiego Parku Narodowego współfinansowany ze środków Fundacji PGE. Niemal 1000 uczestników wzięło udział w blisko 40 spotkaniach zachęcających do obcowania z przyrodą.

las3
fot. M.Szajowski/ Łosie w Kampinoskim Parku Narodowym

Kluczowym obszarem współpracy PGE ze Słowińskim Parkiem Narodowym była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie”, która odbyła się we wrześniu 2022 roku.

PGE partnerem Ligi Ochrony Przyrody

W realizowanych projektach PGE kładzie nacisk na zaangażowanie pracowników grupy. Biorą oni udział m.in. w organizacji projektów środowiskowych i akcjach sadzenia drzew. Jedną z nich zorganizowano we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Zwoleń na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z udziałem wolontariuszy PGE, młodzieży szkolnej oraz członków LOP.

Ponadto w październiku 2022 roku na PGE Narodowym odbyła się organizowana wspólnie z LOP konferencja popularnonaukowa pt. „Ochrona ptaków na terenach zurbanizowanych”, poświęcona m.in. dobrym praktykom w ochronie ptaków oraz wpływowi farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych na ptaki oraz przyrodę.

Link do filmu w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DneRIzavUXc&feature=youtu.be

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna