Uczniowie klas VIII szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski, na drugim miejscu niemiecki, na trzecim rosyjski.

Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego to 67 proc. punktów, z niemieckiego – 50 proc., z rosyjskiego – 65 proc., z francuskiego – 80 proc., z hiszpańskiego – 81 proc. i z włoskiego – 89 proc.

Jak zaznaczono we wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty, opublikowanej w piątek przez CKE, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 24-26 maja. Przystąpiło do niego 502 900 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej i 6150 uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przystąpili do niego na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 22 proc., z matematyki – 34 proc., z języka angielskiego – 44 proc., z języka rosyjskiego – 89 proc.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu na swojej stronie internetowej.

W piątek absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogą poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych). Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają dopiero za tydzień – 8 lipca br.

W opisie wyników uzyskanych przez uczniów, którzy zdawali egzamin w maju, CKE podała, z czym poradzili sobie dobrze, a z czym mieli problemy.

Jak czytamy, uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Trudność sprawiło zaś im m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych.

Rozwiązując zadania z matematyki, ósmoklasiści wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego

Z kolei na egzaminie z języka obcego nowożytnego, rozwiązujący zadania z języka angielskiego i języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym, sprawdzającym znajomość funkcji językowych. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych. Uczniowie przystępujący do egzaminu z niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych i rozumienie ze słuchu.

W tym roku – podobnie jak w zeszłym – w związku z epidemią COVID-19 i edukacją zdalną egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Standardowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego zawierał w tym roku 19 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym 12 punktów za rozwiązanie zadań zamkniętych i 33 punkty za rozwiązanie zadań otwartych. Arkusz składał się z dwóch części.

Pierwsza zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu "Zemsty" Aleksandra Fredry) i nieliterackiego (fragment tekstu "Pochwała przyjaźni"). Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury – grafiki i napisania zaproszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – rozprawkę – albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie.

Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: "Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego". Drugi temat brzmiał: "Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową".

Arkusz standardowy na egzaminie z matematyki zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych i 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych – dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania i podania wyniku.

Arkusz standardowy na egzaminie z języka obcego zawierał 46 zadań zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty za rozwiązanie zadań zamkniętych i 21 punktów za rozwiązanie zadań otwartych. W zadaniach otwartych wymagano samodzielnego sformułowania odpowiedzi i napisania krótkiego tekstu użytkowego – e-maila.

Uczniowie z Ukrainy piszący egzamin z języka polskiego mieli arkusz egzaminacyjny niż polscy uczniowie. Był on zmodyfikowaną wersją arkusza opracowanego dla uczniów, którym ograniczona znajomość polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. Zawierał 18 zadań. Odnosiły się one m.in. do dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: literackiego – był to fragment "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa i nieliterackiego (tekst "Czy ciekawość pomaga w nauce?").

Uczniowie z Ukrainy – tak jak polscy uczniowie – musieli też napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: "Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy warto bronić tego, co dla człowieka jest ważne. W argumentacji odwołaj się do dwóch wybranych utworów literackich". Drugi z tematów brzmiał: "Wyobraź sobie, że masz okazję przenieść się do świata jednego z utworów literackich. Napisz opowiadanie o swojej przygodzie w tym świecie".

W arkuszu instrukcja i polecenia zostały przetłumaczone na język ukraiński, ale wszystkie cytowane teksty i treść zadań były w języku polskim. Odpowiedzi na zadania uczniowie musieli udzielać po polsku, w języku polskim musieli też napisać tekst własny.

Uczniowie z Ukrainy na egzaminie z polskiego mogli mieć wydłużony czas. Mogli też korzystać ze słownika dwujęzycznego (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej.

Arkusz egzaminacyjny z zadaniami z matematyki rozwiązywany przez uczniów z Ukrainy był treściowo tożsamy z arkuszem standardowym, ale jego pełna treść, tj. instrukcje, polecenia do zadań oraz zadania, została przetłumaczona na język ukraiński. Rozwiązania zadań uczniowie mogli zapisywać w języku ukraińskim. W arkuszach egzaminacyjnych z języków obcych instrukcje i polecenia do zadań były przetłumaczone na język ukraiński. Rozwiązania zadań, w zależności od polecenia, można było zapisywać w zdawanym języku obcym lub w języku ukraińskim. Czas na rozwiązywanie arkuszy z matematyki i z języka obcego nie był wydłużony.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Dla tych uczniów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju przeprowadzono w czerwcu sesję w terminie dodatkowym. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W ubiegłym roku uczniowie klas VIII szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki – 47 proc., z angielskiego – 66 proc., z niemieckiego – 49 proc., z rosyjskiego – 57 proc., z francuskiego – 79 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 77 proc. punktów. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka
dsr/ joz/