Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą co trzy lata są weryfikowane. Pierwsza taka weryfikacja odbyła się w 2006 r., a ostatnia – w 2018 r.

Na rok 2021 przypadła kolejna weryfikacja kryteriów dochodowych i kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych przeprowadzono badanie progu interwencji socjalnej i na tej podstawie rząd w maju przedstawił Radzie Dialogu Społecznego propozycje podwyższenia tych kwot. Nowe rozporządzenie w tej sprawie premier podpisał w lipcu.

Od 1 stycznia przyszłego roku kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosiło 776 zł (obecnie 701 zł), a dla osoby w rodzinie – 600 zł (obecnie 528 zł).

Zmiana wysokości kwot kryteriów pociągnęła za sobą automatycznie zmianę kwot stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej o 74 zł (50 proc. sumy kwot, o które wzrosły kryteria dochodowe) i zmianę wysokości dochodu z jednego hektara przeliczeniowego o 37 zł (25 proc. sumy kwot, o które wzrosły kryteria dochodowe).

Oznacza to, że kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie do 1837 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego od stycznia będzie podwyższona do 719 zł.

Minimalna i maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy wrosną odpowiednio do 721 zł i 1450 zł.

Z kolei wartość dochodu miesięcznego z jednego hektara przeliczeniowego zostanie podwyższona do 345 zł.

Rząd podkreśla, że dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale także objąć wsparciem większą liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków: stałego, okresowego i celowego.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska