W ubiegłym roku wsparcie otrzymali: Michał Gęsikowski na wydanie solowego albumu, Tomasz Kuczma na wydanie drugiej płyty zespołu Stara Szkoła oraz Krzysztof Szajda na zarejestrowanie materiału muzycznego zespołu Error Theory.

- Stypendia w tym roku będą szczególną szansą dla osób działających w branży artystycznej. Pomimo pandemii, nasi utalentowani inowrocławianie wykazują się kreatywnością i chęcią realizacji swoich planów – mówi prezydent Ryszard Brejza.

Wniosek o stypendium powinien zawierać m.in. dane osobowe kandydata, informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim wraz z dokumentacją, program stypendium obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin zakończenia, szacunkowy koszt przedsięwzięcia oraz wnioskowaną kwotę.

Wnioski można składać do 28 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia (w skrzynce podawczej) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław z dopiskiem „STYPENDIA ARTYSTYCZNE”.