"Z dużym zainteresowaniem i szczególną uwagą przyglądam się działaniom polityków tzw. totalnej opozycji i władzom miasta, którzy kierują listy i wydają oświadczenia dotyczące zamykania klubów osiedlowych prowadzonych przez KSM. Nie ulega wątpliwości, że zakończenie działalności Klubów Przydomek, Rondo i Kopernik to wielka strata dla mieszkańców naszego miasta oraz obszaru kultury i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w mieście. Niestety żaden polityk i samorządowiec, nie zaoferował konkretnego realnego wsparcia i rozwiązania dla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mamy tylko falę pięknych a zarazem pustych słów, dodatkowo wyrażających dezaprobatę wobec Zarządu KSM. Znaleźliśmy się w bardzo trudnych czasach, obostrzenia oraz sytuacja związana z pandemią COVID-19 nie sprzyja działalności kulturalno-oświatowej oraz instytucjom realizującym zadania w obszarze kultury. Mam jednak nadzieję, że wkrótce sytuacja się ustabilizuje i wszystkie dziedziny życia wrócą do normalnej rzeczywistości bez wirusa COVID.

Proponuję, żeby władze miasta wyszły z inicjatywą wsparcia organizacji imprez kulturalno - oświatowych w osiedlowych klubach - na zasadzie współorganizacji, sponsoringu lub patronatu w 2021r. Dopuszczalna przez prawo forma należy do wyboru przez władze miasta. Mile widzianą inicjatywą byłaby pomoc władz Miasta Inowrocławia w pozyskaniu przez KSM środków zewnętrznych z programów Unijnych czy też regionalnych - również w tym działaniu wykazać powinna się Lokalna Grupa Działania, której statutowe cele i zadania skupiają się na m.in. podejmowaniu inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR oraz innych programów pomocowych i w ramach tego wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Mam nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie i jego realizacja przez władze miasta, przyczyni się do ponownego przeanalizowanie decyzji o zamknięciu klubów przez Zarząd KSM". Damian Polak