Przypomnijmy. Decyzją gminnych radnych w listopadzie ubiegłego roku zdecydowano o wysokiej podwyżce podatków od nieruchomości. Nowe stawki zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Zmiany spotkały się z niezadowoleniem części mieszkańców, którzy wyrażają swój sprzeciw.

Jedną z jego form była próba skierowania pod obrady radnych uchwał w sprawie obniżenia stawek. Grupa mieszkańców gminy skorzystała z możliwości, jaką daje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Ostatecznie uchwały przygotowane przez mieszkańców na sesję jednak nie trafiły. Przewodniczący rady gminy po weryfikacji wniosku stwierdził, że posiada on braki formalne, które nie zostały usunięte.

- Tym samym projekty przedstawionych uchwał, nie mogą być skierowane na najbliższe posiedzenie właściwej komisji Rady Gminy celem zaopiniowania i nie mogą być wprowadzone do porządku obrad Rady Gminy na najbliższej sesji. W związku z powyższym wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia - czytamy w piśmie z 21 kwietnia.

W obradach piątkowej sesji znalazły się za to dwie petycje - mieszkańców sołectwa Kłopot i mieszkańców gminy Inowrocław, dotyczące obniżki podatków. W obu przypadkach Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Inowrocław uznała, że proponowana obniżka podatków jest za duża, co zaszkodziłoby budżetowi gminy. Obie petycje postanowiono uznać za bezzasadne.

W trakcie głosowania nad uchwałami w tej sprawie 13 radnych było za, 1 wstrzymał się od głosu (Grzegorz Laskowski), a 1 był nieobecny (Krzysztof Kazior).

Co na to mieszkańcy, którzy wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą? Poniżej ich komentarz.

Dzień dobry, petycja jest formą prośby mieszkańców, których dotknęły maksymalne podatki. Pomimo zbieżności z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, nie ma niestety żadnej mocy jak tylko przedstawienie swojego stanowiska, z którą władza może się nie liczyć. Tak było w tym przypadku.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, którą wnieśliśmy, poza formą współdecydowania w zarządzaniu Gminą, miała na celu pokazanie mieszkańcom narzędzia, z którego można korzystać, a z którym władza musi się liczyć. Nasza Gmina jednak pokazała, że ma wyłączność na władzę. Radni Gminy Inowrocław w żaden sposób nie kontrolują postępowania Wójta. Odzwierciedleniem tego były sytuacje na zebraniach wiejskich jak i na komisjach Rady Gminy, czego konsekwencją stał się brak przebicia inicjatywy i wniesienia jej pod obrady. Argumenty Przewodniczącego Rady Gminy nie mają odzwierciedlenia w przepisach prawa.

Z pewnością mieszkańcy Gminy Inowrocław będą niejednokrotnie korzystać z narzędzia jakim jest inicjatywa obywatelska, o czym będziemy Państwa informować.

Żaneta Miecznikowska


Do tych słów odniósł się Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław, przesyłając poniższe stanowisko:

pub