Nawiązując do opublikowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” Rankingu wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2019, zwracamy uwagę na to, że przedstawione dane nie oddają rzeczywistego wykorzystania środków unijnych przez Powiat Inowrocławski, a kryteria oceny samorządów, przyjęte przez autorów publikacji, budzą wątpliwości. Po lekturze tego zestawienia można odnieść wrażenie, że Powiat Inowrocławski zrobił niewiele, aby pozyskać środki unijne, skoro podany per capita na mieszkańca wynosi zaledwie 40,44 zł. Tak w rzeczywistości nie jest, co wyjaśniamy poniżej.

Krzywdzące dla Powiatu Inowrocławskiego wyliczenie wymaga z naszej strony zajęcia stanowiska. Ranking nie jest miarodajny i nie uwzględnia pełnych danych, jakie należało wziąć pod uwagę sporządzając takie zestawienie. Trudno nam odnieść się do tego, jaką metodologię „Wspólnota” przyjęła.  Nie podano jej założeń, nad czym ubolewamy. Wskazano tylko jedną wartość - per capita na mieszkańca.

Ranking nie dotyczy zatem środków faktycznie pozyskanych w okresie 2014-2019, który nota bene rozpoczął się w latach 2015-2016, kiedy to ogłoszone zostały pierwsze konkursy. Takie dane nie pokazują jednak skali środków pozyskanych przez Powiat Inowrocławski w okresie 2014-2019.  

Powiat Inowrocławski stanowi powiat ziemski, w skład którego, co należało podkreślić, wchodzi Miasto Inowrocław. Aby obliczyć wartość per capita na mieszkańca uwzględniono liczbę mieszkańców całego powiatu łącznie  z Miastem Inowrocław. Korzystniej zestawienie wypadło wobec powiatów m.in. toruńskiego, bydgoskiego, grudziądzkiego i włocławskiego, które są powiatami grodzkimi, i z których wyłączono miasta na prawach powiatu (Inowrocław takim miastem nie jest). Gdyby tak uczyniono względem Powiatu Inowrocławskiego to dane per capita na mieszkańca byłyby znacznie wyższe. Miasto Inowrocław liczebnie stanowi blisko połowę mieszkańców Powiatu (Powiat liczył - we stanu na koniec grudnia 2019 r. - 159.814 mieszkańców, z czego 72.261 to mieszkańcy Miasta Inowrocław).

Ponadto środki pozyskane przez Powiat Inowrocławski to też środki projektów Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy. Nie zostały one wzięte pod uwagę, a powinny. Autorzy rankingu w przypadku miast na prawach powiatu do wyniku obliczonego na podstawie budżetu dodali przecież informacje o dotacjach pozyskanych bezpośrednio np. przez spółki komunalne.

Zestawiając dane pozyskane z UE każdorazowo trzeba mieć na uwadze to, jakiego szczebla samorząd  mógł ubiegać się w danej perspektywie o środki unijne. Powiat  posiada sukcesy w realizacji projektów unijnych, korzystał i korzysta z dostępnych źródeł wsparcia unijnego, tak działo się w poprzedniej perspektywie 2007-2013, tak też dzieje się obecnie w perspektywie 2014-2020.

Rzeczą zrozumiałą jest, że z niektórych źródeł dofinansowania powiat ziemski nie może korzystać, np. w przypadku dróg. Aplikować mogą tu np. samorządy budujące drogę, która prowadzi do terenów inwestycyjnych. Powiat nie może być beneficjentem takich zadań, jak również tych dotyczących m.in. gospodarki wodno-ściekowej. Niemniej jednak ubiegamy się o środki unijne każdorazowo tam gdzie można, widząc w tym szansę na stały rozwój Powiatu i dobro jego mieszkańców. Osobną kwestią jest niewliczenie przez autorów rankingu tych projektów unijnych, których partnerem był Powiat Inowrocławski.

Biorąc pod uwagę powyższe, informujemy, że w latach 2014 -2019 łącznie Powiat Inowrocławski zrealizował 27 projektów unijnych (bez projektów Miasta Inowrocław) na łączną kwotę 101 720 347,09 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 85 185 680,79 zł:

  • z zakresu edukacji - 8 projektów na kwotę 4 190 976,22 zł, w tym dofinansowanie UE 3 595 724,11 zł,
  • z zakresu dróg – 1 projekt na kwotę 481 851,81 zł, w tym dofinansowanie UE 306 602,00 zł,
  • z zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych – 9 projektów na kwotę 82 684 895,00 zł, w tym dofinansowanie UE 71 939 291,12 zł,
  • z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej – 4 projekty na kwotę 8 050 153,36 zł, w tym dofinansowanie UE 4 033 687,21 zł,
  • projekty partnerskie – 5 na łączną kwotę 6 312 470,70 zł, w tym dofinansowanie UE 5 310 376,35 zł.

Wartość per capita na mieszkańca Powiatu wynosi wówczas 533,03 zł (z mieszkańcami Miasta Inowrocław), a 976,31 zł (bez mieszkańców Miasta Inowrocław)!

Do tego należy doliczyć środki pozyskane w ww. okresie z Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę 29 405 615,37  zł, w tym dofinansowanie budżetu państwa 13 326 175,41 zł, na budowę bądź modernizację dróg powiatowych, a więc te zdania, na które w perspektywie unijnej 2014-2020 powiaty takie jak nasz, nie mogły aplikować.

Całkowita wartość ww. projektów (unijne i Fundusz Dróg Samorządowych) to 131 125 962,46 zł, w tym dofinansowanie 98 511 856,20 zł co daje w przeliczeniu na mieszkańca Powiatu 616,42 zł, a aż 1.129,04 zł (bez mieszkańców Inowrocławia).

Wyrażamy nadzieję, że przedstawione przez nas fakty o wielkości pozyskanych środków unijnych pozwolą zrewidować spojrzenie na tak ważne z punktu widzenia działalności samorządów zestawienie.

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Artykuł o rankingu znajduje się TUTAJ.