Postępowanie w sprawie prowadzi wydział kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Jak wynika z naszych informacji, został powołany biegły z dziedziny pożarnictwa. Ekspert przygotuje opinię, która ma wyjaśnić m.in. to, jak dokładnie doszło do pożaru.

- Akta sprawy zostały przesłane do inowrocławskiej prokuratury celem wszczęcia śledztwa z art. 183 kk - mówi nam Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.

Art. 183. KK Nieodpowiednie postępowanie z odpadami
§ 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje zagrażające środowisku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1, 2 i 4.
§ 4. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę.
§ 5. Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 6. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zobacz zdjęcia: Pożar w Jaksicach