Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni każdego właściciela polisy przed szkodami, które wyrządzi osobom trzecim a dokładnie – przed finansowymi konsekwencjami ich naprawy. Dotyczy to zarówno mienia jak i zdrowia. W sytuacji, w której osoba ubezpieczona wyrządzi szkodę, koszty jej naprawy poniesie więc ubezpieczyciel (na warunkach zawartych w umowie).

To, czy zarządca musi posiadać ubezpieczenie OC wydaje się w takiej sytuacji logiczne. Biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności (wynikający z gospodarowania powierzoną zarządcy nieruchomością) oraz ewentualne koszty naprawy powstałych szkód, zarządca mógłby nie być w stanie opłacić ich samodzielnie z własnych pieniędzy. Dlatego jest mu potrzebne ubezpieczenie.

Regulacje ustawowe

Obowiązek posiadania OC zarządcy reguluje ustawa o Gospodarce Nieruchomościami oraz rozporządzenie ministra finansów z dnia 26 kwietnia 2019 roku. To ono informuje o zakresie obowiązkowego ubezpieczenia oraz ustala minimalną wartość sumy gwarancyjnej, czyli kwoty do której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone przez zarządcę szkody.

Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy. Z osobą, która nie posiada OC zarządcy nieruchomości, jej właściciel może w każdej chwili wypowiedzieć umowę. Dodatkowo brak polisy może skutkować wysoką karą pieniężną. Minimalna suma gwarancyjna, wymagana w przepisach prawa, może oczywiście zostać przez zarządcę dobrowolnie zwiększona.

Jakie są obowiązki zarządcy

Każdy zarządca zobowiązany jest do gospodarowania powierzonym mu mieniem w taki sposób, aby było ono racjonalnie użytkowane, utrzymane w dobrej kondycji oraz aby podlegało regularnym przeglądom, wynikającym nie tylko z przepisów prawa, ale także z należytego dbania o nieruchomość. Gospodarowanie mieniem odbywa się więc na wielu płaszczyznach.

Dotyczy ono wszystkich aspektów ekonomicznych i finansowych, realizacji przepisów BHP i bezpiecznego eksploatowania nieruchomości, zadbania o odpowiednie gospodarowanie energetyką, jak również administrowania i dbania o kondycję techniczną powierzonego mienia. Zakres obowiązków jest więc spory.

Co daje ubezpieczenie

Ubezpieczenie chroni zarządcę przed szkodami, do powstania których doszło na skutek zaniechania lub podjęcia działań w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, polegających na zarządzaniu nieruchomością. Zakres ten jest oczywiście bardzo szeroki i na szczęście nie posiada wielu wyłączeń, choć ubezpieczyciel zastrzega sobie niektóre z nich.

Przykładowo – zarządca nie otrzyma pomocy od ubezpieczyciela, jeśli szkody powstały z jego umyślnej winy, były przedmiotem celowych działań lub nastąpiły w wyniku rażącego i oczywistego niedbalstwa. Może też zdarzyć się, że ubezpieczyciel zażąda regresu od zarządcy. Warto więc dokładnie zapoznać się z OWU przed podpisaniem umowy.

Czy OC wystarczy?

Wykupując polisę musimy zwrócić uwagę, czy ubezpieczenie obejmuje dokładnie to, co mamy zapisane w zakresie obowiązków w umowie w zawartej z właścicielem nieruchomości. Ubezpieczyciel nie wypłaci bowiem odszkodowania za zdarzenia nieujęte w polisie, nawet jeśli należą do naszych zadań zawodowych.

Oszacujmy też, czy oferowana suma gwarancyjna nie jest za niska. Jeśli tak, warto pomyśleć o dobrowolnym rozszerzeniu polisy. Warto też poszukać ubezpieczycieli, którzy na przykład rezygnują z prawa do regresu w określonych sytuacjach oraz oferują różnorodne warianty sum gwarancyjnych. Zarządzanie mieniem to odpowiedzialność, która wymaga solidnej polisy.