Na Rąbinie mowa o 23 miejscach postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Do parkingu prowadzić będzie dojście o szerokości 1,5 metra. Wokół zostaną trawniki, a teren zostanie odwodniony i oświetlony 5 lampami LED. Wykonawca w ramach zadania przez rok będzie pielęgnował teren zielony wokół zrealizowanych robót.

- Zamówienie obejmuje również utwardzenie terenu w rejonie ul. Toruńskiej, przeznaczonego na postój pojazdów oraz wykonanie zjazdu na ten teren z ul. Toruńskiej. Obecnie działka ta nie posiada dostępu do drogi publicznej. W ramach inwestycji rosnące tam drzewa zostaną przesadzone, nastąpi przebudowa istniejących chodników, a nawierzchnia placu, chodników i zjazdy zostaną wykonane z kostki betonowej. Zadaniem firmy, wyłonionej w przetargu, będzie również budowa kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji w pasie zieleni ul. Toruńskiej. Plac zostanie oświetlony 2 lampami z oprawami LED, powstaną nowe trawniki i posadzone zostaną drzewa, o które będzie musiał zadbać wykonawca - informuje Adriana Herrmann, rzecznik ratusza.

Termin składania ofert mija 1 października. Wykonawca będzie miał 60 dni na zrealizowanie zadania. Wśród kryteriów wyboru ofert są cena (60%), okres gwarancji (30%) i doświadczenie kierownika budowy (10%).