Prace rozpoczęły się w lipcu 2018 r., a obecnie są kontynuowane. - Ich celem jest zachowanie i ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego. Pozwolą przywrócić pełnię wartości artystycznych oraz poprawić walory estetyczne i ekspozycyjne pomieszczenia – informuje Beata Kowalska, naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Grupa studentów pod opieką dydaktyczno-wychowawczą i przy współudziale doktorantki Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej Patrycji Mindykowskiej i asystenta w Katedrze Konserwacji – Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej wykonuje prace konserwatorskie przy fragmencie ściany zachodniej westybulu – pomieszczenia, stanowiącego pierwotne wejście do szkolnego gmachu. Neoklasycystyczny budynek, którego częścią jest wspomniane pomieszczenie, wzniesiony został w roku 1859. Rok później prowadzono prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Przypuszcza się, że w tym właśnie roku powstała pierwotna dekoracja malarska w westybulu. Liczne remonty i przekształcenia przyczyniły się do całkowitej utraty bądź zakłócenia wartości, które wnętrze reprezentowało - a więc m. in. wartości artystycznych, estetycznych, historycznych.

- Podczas I etapu prac w 2018 r. studenci wykonali dokumentację fotograficzną i opisową, ilustrującą stan zachowania pomieszczenia przed rozpoczęciem prac konserwatorskich. Dokonano obmiaru obiektu i wykonano odkrywki sondażowe celem ustalenia chronologii nawarstwień. Poszczególne fragmenty pomieszczenia oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych, następnie usunięto wtórne warstwy malarskie oraz pobiały, odsłaniając tym samym relikty pierwotnego opracowania malarskiego. Całkowicie bądź częściowo usunięto także wtórne warstwy tynków. Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami konserwatorskimi – mówi Rafał Łaszkiewicz, dyrektor szkoły.

Prace konserwatorskie kontynuowane są w roku bieżącym, również w formie wakacyjnych ćwiczeń terenowych. W sierpniu grupa studentów wspomnianego Zakładu Konserwacji z UMK wykonuje prace konserwatorskie przy fragmencie ściany wschodniej westybulu. - Program prac konserwatorskich jest analogiczny do zrealizowanego podczas I etapu, dotyczącego fragmentów ściany zachodniej. Prócz konserwacji za nieodzowną uznano restaurację obiektu. Restauracja w tym przypadku obejmować będzie pełną rekonstrukcję malowideł ściennych w oparciu o odsłonięte relikty pierwotnej dekoracji oraz zachowane w dużej mierze fragmenty malowideł z tego samego okresu, zdobiące ściany auli szkolnej – dodaje dyrektor.