Wnioski o stypendium powinny zawierać: dane osobowe (imię lub imiona, nazwisko, adres kandydata (kandydatów), informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim wraz z dokumentacją, program stypendium obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin zakończenia, szacunkowy koszt przedsięwzięcia oraz wnioskowaną kwotę, w przypadku studentów - opinię opiekuna artystycznego, jeśli kandydat pobiera inne stypendium - informacje o tym stypendium, w szczególności celu, na który zostało przyznane i o okresie jego pobierania.

Wnioski można składać do 28 lutego 2018 r. osobiście w Urzędzie Miasta Inowrocławia (Biuro Obsługi Interesantów) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.

W zeszłym roku stypendia prezydenta Inowrocławia otrzymali: zespół Stara Szkoła na nagranie debiutanckiej płyty, Roman Senski na zorganizowanie wystawy plastycznej z motywami Inowrocławia oraz wystawy "Improwizacje jazzowe w rysunku", a także Igor Pacer na wystawę nocnych zdjęć miasta. Wsparcie finansowe z budżetu miasta przyznawane jest w tej postaci od 2008 roku. [IO]