Dokonano zmian w granicach obwodów sieci publicznych szkół podstawowych. Konieczność wprowadzenia tych zmian jest podyktowana powstaniem w mieście nowych ulic i włączeniem ich do istniejących obwodów szkolnych. Fakt ten nie wpłynął na zmianę granic tych obwodów. Dodatkowo radni przyjęli nową stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, dowożącego dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych.

Radni uchwalili zaktualizowany regulamin określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Inowrocławia. Zmiany dotyczą ustawowej definicji odpadów komunalnych, z której wyłączono odpady budowlane i rozbiórkowe. Zasady dotyczące wywozu ww. odpadów pozostają bez zmian. Dodatkowo w regulaminie rozszerzono definicję nieczystości ciekłych, które będą obejmowały, oprócz ścieków ze zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb), ścieki z przydomowych oczyszczalni.