W tym trybie podmioty III sektora mogą wystąpić o wsparcie zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: organizacji imprez sportowych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym, przedsięwzięć o zasięgu ponadgminnym dla mieszkańców z terenu powiatu, wspieranie aktywnych form spędzenia czasu wolnego w celuprzeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu.

Można też starać się o środki w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej, podtrzymania tradycji narodowej, a także pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Pieniądze będą też przyznane na działania w sferze innowacyjnych projektów w obszarze kultury i sztuki, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa: wspierania imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym na terenie powiatu jako formy spędzania czasu wolnego połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych, wspierania zadań związanych z promocją walorów turystycznych powiatu, w tym m.in. organizowanych rajdów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę, rozwoju produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej powiatu,wspierania wydawania niekomercyjnych wydawnictw i publikacji promujących powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

Oferty w formie papierowej należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu „B” Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 do końca października 2021 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Małe zlecenia 2021. Organizacje pozarządowe”.

Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa w zakładce: Stowarzyszenia/Małe zlecenia/2021 oraz na stronie internetowej starostwa w dziale Organizacje Pozarządowe.