- Środki z funduszu sołeckiego mogą być wydawane na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. Muszą być to inicjatywy zgodne ze strategią rozwoju gminy, a także mieszczące się w zadaniach własnych gminy. Te przedsięwzięcia to przede wszystkim działania związane z poprawą infrastruktury w sołectwie, zakupy wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania świetlic, organizacja spotkań dla mieszkańców i działania mające na cele kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych - informuje gmina Inowrocław.

Na co wydano pieniądze w tym roku? W Komaszycach m.in. doposażono plac zabaw, w Górze zakupiono lodówkę do świetlicy, a w Latkowie rozbudowano oświetlenie uliczne.