Nauczyciele w obecności Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, jego zastępcy Wojciecha Piniewskiego oraz naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu Magdaleny Kaiser złożyli ślubowanie wypowiadając słowa: Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto prezydent Ryszard Brejza, powierzył stanowiska dyrektorom Szkół Podstawowych nr 16, 11, Szkoły Podstawowej Integracyjnej oraz Przedszkola nr 20, w których funkcje będą pełnić dotychczasowi dyrektorzy. Zmiany natomiast nastąpiły na stanowiskach w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 1. Dyrektorami tych placówek zostali: Joanna Mroczek oraz Katarzyna Łuczak.

wsp_modul