Sejm uchwalił w czwartek ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego wraz z poprawkami z zakresu budownictwa. Poprawki te dotyczą m.in. zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę domów powyżej 70 m kw., podobnie jak ma to dziś miejsce w przypadku domów do 70 m kw. Bez pozwolenia będzie można też stawiać m.in. przydomowe schrony do 35 m kw. i kioski o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m kw.

"Rozszerzamy katalog obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Znajdą się w nim m.in. domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy przekraczającej 70 m kw. W praktyce oznacza to, że budowę takiego domu będzie można rozpocząć niemalże natychmiast po przesłaniu do urzędu prostego zgłoszenia oraz zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych" – zauważył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jak wskazał resort, zmienione przepisy wyłączają możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia budowy takiego domu. Dodał, że pozostanie obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Ministerstwo zaznaczyło, że opcja budowy na podstawie uproszczonego zgłoszenia dotyczy wyłącznie wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70 m kw., których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Tym samym taki dom musi być budowany na własne potrzeby mieszkaniowe, a nie w celu sprzedaży czy najmu - podkreśliło MRiT.

"Takich właśnie domów buduje się w naszym kraju najwięcej. Dlatego z mojej inicjatywy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi konkurs architektoniczno-budowlany na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Projektanci mieli czas na składanie prac konkursowych do 31 lipca br. Ocena zgłoszonych prac potrwa do 5 września br. W efekcie, jeszcze w tym roku zaoferujemy nowe, bezpłatne projekty do pobrania dla wszystkich chętnych" – poinformował minister Buda.

Wiceminister Piotr Uściński dodał, że uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego to jeden z priorytetów obecnego rządu. "Dziś robimy kolejny krok w tym kierunku. Nowelizacja prawa budowlanego zmniejszy obciążenie zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej" – stwierdził Uściński.

Uchwalone przepisy przewidują, że bez pozwolenia na budowę będzie można stawiać m.in. przydomowe schrony i ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m kw. przeznaczone do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami zagrożeń np. militarnych. Ponadto umożliwiają uzyskiwanie uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie przez osoby posiadające tytuł zawodowy technika albo dyplom zawodowy, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Przepisy zwiększają też zakres uprawnień osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie.

Przyjęte poprawki do ustawy o NABE dotyczą też zmian w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych (tzw. specustawa mieszkaniowa). Uchylają one m.in. wymóg określenia w inwestycji mieszkaniowej minimalnej liczby miejsc postojowych wynoszącej co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianych do realizacji, a w przypadku inwestycji w zabudowie śródmiejskiej - minimalnej liczby miejsc postojowych co najmniej równej liczbie mieszkań przewidzianych do realizacji.

Kolejne uchwalone poprawki dotyczą zapowiadanego przez rząd wykupu lokali z programu Mieszkanie Plus. Określają m.in. osoby uprawnione do wykupu i jego zasady. Przewidziano, że będzie możliwe "dojście do własności" z dopłatą państwa do rat ceny sprzedaży mieszkania. Dopłaty będą przysługiwać przez nie więcej niż 300 rat.

Określono maksymalny limit środków budżetu państwa na sfinansowanie dopłat do rat ceny sprzedaży mieszkania. W 2024 r. będzie to 16,1 mln zł, w 2025 r. 18,9 mln zł, w kolejnych latach po 20 mln zł.

Ustawa o NABE wraz ze zmianami dotyczącymi budownictwa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez Senat. (PAP)

kmz/ mmu/