Czego dotyczy rozporządzenie CLP (Classification, Labelling, Packaging)?

Rozporządzenie CLP to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Funkcjonuje jako oficjalny tekst referencyjny w Europie, umożliwia on stosowanie Globalnie Zharmonizowanego Systemu (GHS) w sektorach pracy i konsumentów. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 3531 z dnia 31 grudnia 2008 r., wszedł w życie dnia 20 stycznia 2009 r. Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) został przyjęty przez wiele państw z całego świata i jest obecnie wykorzystywany jako podstawa przy opracowywaniu międzynarodowych i krajowych regulacji w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych. 

Elementy niezbędne w oznakowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych 

Wskazane rozporządzenie ma na celu zapewnić wszystkim obywatelom wysoki poziomu ochrony zdrowia, a zarazem umożliwia swobodny przepływ  substancji chemicznych, mieszanin i wyrobów za pomocą spójnych kryteriów klasyfikacji substancji. Rozporządzenie CLP nakłada na producentów, importerów oraz innych użytkowników obowiązek klasyfikowania, oznakowania i pakowania substancji niebezpiecznych przed wprowadzeniem ich do obrotu.  Klasyfikacja polega na porównaniu tych właściwości uzyskanych na podstawie dostępnych informacji z kryteriami zamieszczonymi w rozporządzeniu.  W przypadku sklasyfikowania substancji lub mieszaniny jako stwarzającej zagrożenie należy na oznakowaniu opakowania umieścić określone elementy. Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych musi zawierać:

  • nazwę, adres i numer telefonu producenta lub importera lub dystrybutora,
  • nazwę substancji (ewentualnie jej postać, stężenie),
  • nazwę handlową, a jeśli chodzi o preparat – składniki niebezpieczne,
  • piktogramy określające rodzaj zagrożenia,
  • hasło ostrzegawcze,
  • zwroty określające zagrożenie i zwroty wskazujące środki ostrożności,
  • zwrot „Indeks”, jeśli chodzi o substancję,
  • nominalną ilość, jeśli produkt jest rozprowadzany masowo,
  • w razie potrzeby informacje dodatkowe.

Jak wyglądają piktogramy chemiczne?

Piktogramy chemiczne należą do grupy znaków uniwersalnych, rozpoznawalnych na całym świecie. Umieszcza się je na opakowaniach produktów zawierających chemiczne substancje niebezpieczne. Dzięki tym symbolom przewoźnicy i użytkownicy wiedzą, z jakim ryzykiem wiąże się kontakt lub stosowanie tych produktów. Ma to ogromne znaczenie dla bezpiecznego transportu i użytkowania produktów. Początkowo stosowano czarne piktogramy na żółtym bądź pomarańczowym tle, bez opisu lub z opisem. Od 1 czerwca 2017 skończył się okres przejściowy dla mieszanin aktualnie dostępnych na rynku. Obecnie etykietowanie substancji chemicznych musi być zgodne z odpowiednimi postanowieniami rozporządzenia (WE) 1278/2008. Znaki mają kształt kwadratu z czerwoną ramką, który ustawiony jest na wierzchołku. W środku znaku, na białym tle znajduje się czarny piktogram, wskazujący na konkretny rodzaj substancji i zagrożenie.  

piktogramychemiczne_1

Podsumowanie 

Oznakowanie produktów chemicznych ujednolicono, ponieważ powinny mieć uniwersalną wymowę dla wszystkich obywateli. Piktogramy w formie białych rombów z czerwonym obramowaniem i czarnymi symbolami w 2017 roku zastąpiły małe, żółto-czarne kwadraty, które umieszczano na opakowaniach. Aktualnie piktogramy chemiczne dotyczą także mieszanek substancji chemicznych, ale przede wszystkim odnoszą się do produktów szkodliwych. Znajomość piktogramów, określających potencjalne zagrożenia ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego korzystania z dostępnych substancji chemicznych. To na ich podstawie należy dobierać odpowiednie zabezpieczenia i środki ostrożności, które pomogą zachować zdrowie oraz nie doprowadzą do trwałego skażenia środowiska. 
W przygotowaniu artykułu pomogła firma BP TECHEM S.A. Więcej informacji można znaleźć na ich stronie internetowej https://sklep.techemznaki.pl/piktogramy-chemiczne.

piktogramychemiczne_2