Zielona środa: mniej smogu w naszym województwie

Zielona środa w Ino.online #99

Przypominamy, że Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął zmiany w tzw. "uchwale antysmogowej” dotyczącej naszego województwa w zakresie ograniczeń eksploatacji instalacji.

zielona sroda

Wprowadzono następujące postanowienia:

  • od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwy montaż i instalacja nowych instalacji na paliwa stałe, w sytuacji gdy istnieje możliwość przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Powyższy zakaz dotyczy Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza oraz Nakła nad Notecią, a także miast uzdrowiskowych w naszym województwie, w tym całego obszaru Miasta Inowrocławia;

  • od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie zakaz eksploatacji kotłów poniżej 3 klasy oraz miejscowych ogrzewacz pomieszczeń (piece, kominki), niemieszczące się w standardach emisji i efektywności energetycznej;

  • od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można eksploatować kotłów 3 i 4 klasy.

Ponadto, "uchwała antysmogowa” od 1 września 2019 r. nie pozwala na stosowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem węgla;

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

  • paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;

  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Przypominamy także, że Prezydent Miasta Inowrocławia kilkukrotnie kierował wystąpienia do Ministra Klimatu i Środowiska odnośnie rozszerzenia programu "Czyste Powietrze” również dla właścicieli budynków wielorodzinnych, kamienic oraz właścicieli lokali, otrzymana odpowiedź wskazała jednoznacznie, że nie jest planowane włączenie ich do programu "Czyste Powietrze”. Biorąc zatem pod uwagę ograniczone przez rząd wpływy z dochodów własnych Miasta (PIT i CIT), prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza zwrócił się do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o umożliwienie samorządom pozyskania dofinansowania w ramach środków krajowych lub unijnych, co ułatwiłoby gminom wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych stanowiących komunalną własność gminy.