Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup pojazdu elektrycznego wraz z infrastrukturą ładowania, wiertnicę spalinową, system monitoringu mobilnego oraz na wsparcie eksperckie w zakresie działań pomiarowo-kontrolnych. Prezes funduszu Ireneusz Stachowiak podpisał w piątek umowę z wojewódzkim inspektorem Zdzisławem Krajewskim przy asyście zastępcy prezesa Dariusza Wrzosa i głównego księgowego inspektoratu Joanny Synówki.

W ewidencji WIOŚ Bydgoszczy na koniec 2021 roku znajdowało się 7979 podmiotów, które są kontrolowane przez inspektorat. W minionym roku przeprowadzono łącznie 1802 kontrole, w tym:

  • 813 kontroli w terenie z ustalonym podmiotem
  • 196 kontroli w terenie bez ustalonego podmiotu (167 kontroli dotyczyło rozpoznania zanieczyszczenia w terenie, 29 kontroli dotyczyło transportu odpadów.)
  • 793 kontroli w oparciu o dokumentację.

Z 1009 kontroli z wyjazdem w teren prawie połowę stanowiły kontrole pozaplanowe, w tym 391 interwencyjne. Tylko w minionym roku w wyniku kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w Bydgoszczy w 2021 roku:

  • udzielono 215 pouczeń,
  • nałożono 149 mandatów karnych na łączną kwotę 56 000 zł,
  • wydano 191 zarządzeń pokontrolnych,
  • skierowano 13 wniosków do organów ścigania,
  • skierowano 25 wniosków do sądów o ukaranie,
  • wydano 14 decyzji wstrzymujących działalność,
  • wymierzono 286 kar pieniężne (ostateczne) na łączną kwotę ponad 6 mln zł.