Jak wskazał resort w komunikacie, ustawa, której projekt - przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii- przyjął rząd, ma umożliwić inwestorom uzyskanie gruntu od gminy lub z Krajowego Zasobu Nieruchomości w zamian za wybudowanie na nim mieszkań na wynajem bądź lokali dla mieszkańców gminy.

Chodzi o projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

Jak zaznaczył cytowany w komunikacie wicepremier Gowin, rynkowa część pakietu mieszkaniowego, którego elementem jest przyjęty projekt ustawy, zawiera "proinwestycyjne rozwiązania mieszkaniowe". "Nasz projekt jest odpowiedzią na bardzo częste dziś wyzwanie dla inwestorów, czyli dostęp do gruntów pod budowę osiedli mieszkaniowych. Chcemy uwolnić tereny, które są w posiadaniu gmin. Oczywiście z korzyścią dla nich i ich mieszkańców" - wskazał. Dodał, że w zamian za udostępnienie gruntu inwestorowi, gmina otrzyma określoną liczbę lokali. "Będzie je mogła przeznaczyć na zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkaniowych lub społecznych" - wyjaśnił.

"Dajemy narzędzia samorządom, aby budowały więcej mieszkań w przystępnej cenie dla swoich mieszkańców" - dodała, cytowana w komunikacie, wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. Jednym z nich jest lokal za grunt. "Dzięki temu instrumentowi wsparcia będzie można wykorzystać potencjał nie tylko gmin, ale także Krajowego Zasobu Nieruchomości. To z kolei przyczyni się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych" – zapewniła.

Przyznano, że gminy mogą przeznaczać swoje nieruchomości na cele inwestycyjne już obecnie, na podstawie ogólnych zasad gospodarowania gruntami gminnymi. "W praktyce jednak możliwości te nie są w pełni wykorzystywane" - zaznaczono. Projektowana ustawa ma zachęcić samorządy lokalne do "szerszego wykorzystywania instrumentów wsparcia budownictwa mieszkaniowego", z wykorzystaniem zasobu nieruchomości gminnych. Według cytowanych przez MRPiT danych GUS, w 2019 r. w zasobie gmin znajdowało się prawie 30 tys. ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, z czego ok. 45,3 proc. powierzchni była uzbrojona.

Resort zwrócił uwagę, że projektowana ustawa dopuszcza też inne formy inwestowania, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

Według MRPiT korzyści dla inwestorów związane z wprowadzeniem tych rozwiązań to m.in.: rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym, często atrakcyjnie zlokalizowanych i dobrze skomunikowanych; większe możliwości dostosowania sposobu pozyskania nieruchomości do posiadanych aktywów i potrzeb inwestora; czy możliwość odroczenia ostatecznego rozliczenia ceny nieruchomości do czasu zakończenia inwestycji.

Z kolei korzyścią dla samorządów ma być m.in: zwiększenie zasobu służącego realizacji zadań gminy, bez konieczności bezpośredniego zaangażowania się w realizację procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym niekiedy od razu po zbyciu gruntu czy możliwość zagospodarowania działek niewykorzystywanych do realizacji zadań, a "generujących koszty związane z utrzymaniem nieruchomości", przy jednoczesnym zwiększeniu zasobu lokalowego gminy. Nowe rozwiązania mają też zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Jak zaznaczył resort, dzięki tzw. rynkowej części pakietu mieszkaniowego, najemcy mieszkań uzyskanych przez gminę w rozliczeniu „lokal za grunt” będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”, który jest realizowany od 1 stycznia 2019 r. "Dopłaty mają na celu polepszenie warunków mieszkaniowych osób średniozamożnych (uzyskujących średnie dochody) i są dużym wsparciem dla wielu rodzin" - wskazano.

Innym rozwiązaniem w ramach projektu jest tzw. grant na infrastrukturę. Chodzi o dodatkowe zachęty dla gmin, takie jak preferencje w ubieganiu się o wsparcie "ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przy łączeniu działalności promieszkaniowej z innymi formami działania na rzecz lokalnej wspólnoty".

Dodano, że gmina, która zaangażuje się w prowadzenie polityki mieszkaniowej poprzez m.in. tworzenie mieszkań komunalnych; tworzenie mieszkań w formule TBS; czy współpracę z inwestorami na zasadach lokal za grunt będzie mogła uzyskać grant np. na drogę, żłobek, przedszkole w wysokości 10 proc. tego przedsięwzięcia infrastrukturalnego, "przy czym nie wyższy niż wkład tej gminy (pieniężny albo równowartość wnoszonego gruntu) w inwestycję mieszkaniową". Projekt przewiduje, że grant na infrastrukturę będzie można łączyć z innymi środkami, np. pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ skr/