- Pracujemy nad przygotowaniem nowych zasad dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, który przedłożymy pod obrady Rady Miejskiej. Dostosowujemy lokalne prawo do znowelizowanej ustawy, w której pojawił się szereg zmian. My również musimy je zastosować - mówi Ewa Witkowska, zastępca prezydenta Inowrocławia.

Jedna z podstawowych zmian dotyczy recyklingu. W znowelizowanej ustawie zapisane zostały wymagania dotyczące odzysku i ponownego użycia surowców wtórnych do roku 2035.

- Do tej pory miasto spełniało wymogi związane z poziomem recyklingu, które były nakładane ustawowo, jednak w najbliższych latach te poziomy drastycznie wzrosną. Już od 2020 r. 50 porc. odpadów, które wytwarzamy będą musiały być poddane recyklingowie. To ogromne wyzwanie dla miasta, spółki, która się zajmuję gospodarowaniem odpadami, ale też dla mieszkańców - dodaje Ewa Witkowska.

Poniżej najważniejsze zmiany, jakie nakłada nowa ustawa:

  • obowiązkowa segregacja odpadów dla wszystkich mieszkańców,
  • wprowadzenie jednej opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • segregacja odpadów do 5 pojemników - papier, szkło, metale i plastik, bio oraz zmieszane,
  • wprowadzenie kar za niesegregowanie odpadów (opłata podwyższona nie może być niższa niż dwukrotność opłaty podstawowej i nie wyższa niż czterokrotność tej stawki).

W nowych przepisach znajdą się również ustalenia dotyczące kontroli, której będą podlegać mieszkańcy. Jeżeli segregacja nie będzie przebiegała prawidłowo, nakładane będą kary.

- To, jak będą przebiegać kontrole jest jeszcze przedmiotem opracowania. Jest to bardzo istotna kwestia i będziemy na ten temat rozmawiać z zarządcami. Nie zawsze są to rozwiązania optymalne, albo powszechnie akceptowane przez mieszkańców, ale z pewnością będziemy trzymać się przepisów prawa - dodaje zastępca prezydenta Inowrocławia.

O zasadach recyklingu miasto będzie informować mieszkańców podczas kampanii „Razem tworzymy eko Inowrocław”. W ramach akcji powstała również strona internetowa – www.eko.inowroclaw.pl, na której można odnaleźć m.in. zasady właściwej segregacji odpadów, informacje związane z edukacją ekologiczną czy harmonogram odbioru odpadów.

EKO Inowrocław_2

EKO Inowrocław_3