Mowa o ponad 30-metrowym maszcie, który sieć Play zamierza zbudować przy ul. Emilii Plater. O sprawie informowaliśmy już wielokrotnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Do tej pory w starostwie toczyło się wznowione na wniosek mieszkańców postępowanie. Ci stanowczo sprzeciwiają się inwestycji. Mimo to, przedstawiciele sieci Play deklarowali, że mają pozwolenie na budowę i wkrótce na teren może wjechać sprzęt. W sprawie doszło właśnie do istotnych zmian.

artur kisielewicz
Starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska uchyliła decyzję o pozwoleniu na budowę stacji telefonii komórkowej przy ul. Emilii Plater. Po przeprowadzeniu wznowionego postępowania administracyjnego starosta uznała, że przedstawione w projekcie i zaakceptowane przez organ założenia okazały się niespójne. Z wydanej 15 lutego br. decyzji starosty wynika, iż istnieją uzasadnione przesłanki aby podzielić stanowisko pełnomocnika wspólnot mieszkaniowych i dokonać rewizji wcześniejszego rozstrzygnięcia. Jednym z głównych argumentów jest konieczność ponownego i precyzyjnego zbadania skali oddziaływania inwestycji. Uchylenie nie przesądza jednak o braku możliwości realizacji tej inwestycji, a ma tylko na celu w sposób właściwy określić obszar oddziaływania i przeprowadzenie postępowania z właścicielami nieruchomości, które się w nim znajdują.

Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami starostwa powiatowego

Kilka dni temu poprosiliśmy o komentarz przedstawiciela spółki P4. Na dzień 19 lutego inwestor nie otrzymał jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie.

W listopadzie ubiegłego roku radni Magdalena Łośko i Patryk Kaźmierczak w interpelacji apelowali do prezydenta Inowrocławia, by Miasto w przyszłości w większy sposób kontrolowało powstawanie podobnych obiektów. W odpowiedzi Wojciecha Piniewskiego, zastępcy prezydenta Inowrocławia z 31 stycznia br. czytamy, że w uzasadnionych przypadkach do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będą wprowadzane ograniczenia.

- Te polegać będą m.in. na zakazie realizacji wolno stojących masztów bazowych telefonii komórkowej w obszarach zabudowy mieszkaniowej - czytamy w odpowiedzi Wojciecha Piniewskiego. Zastępca prezydenta zaznacza, że zgodnie z prawem zapisy te nie mogą w całości zakazywać i uniemożliwiać realizowania podobnych inwestycji.

Niezmiernie cieszymy się z wydanej w dniu 15 lutego 2019 r. decyzji Starosty Inowrocławskiego w sprawie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w rejonie ulic E. Plater 9 i Alejnika 3-5-7. Nie jest to rozstrzygnięcie ostateczne, ale my jako mieszkańcy widzimy światełko w tunelu. Najważniejsze na tym etapie jest dla nas to, że prace budowlane nie zostaną rozpoczęte. W dalszym ciągu będziemy prowadzić działania, aby już definitywnie zapewnić spokój i bezpieczeństwo naszym rodzinom.

Ewa Podogrodzka
Witold Konopiński