Jak mówi nam Małgorzata Witkowska, naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ, w momencie przekazania informacji o awari wypływ ścieków był już powstrzymany. WIOŚ podjął decyzję o wszczęciu w zakładzie Ciech kontroli interwencyjnej, której głównym celem będzie ustalenie przyczyn awarii oraz sprawdzenie, jakie działania naprawcze zostały podjęte i czy są one wystarczające. Kontrola rozpoczęła się w czwartek.

- Brak jest informacji o innych zdarzeniach, które mogły przyczynić się do śnięcia, jednakże należy zauważyć, że panujące obecnie warunki atmosferyczne nie sprzyjają bytowaniu ryb w ciekach prowadzących wody gorszej jakości – odbiorników ścieków i wód opadowych (możliwość wymywania zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych i rolniczych, spływ zanieczyszczeń do wód powierzchniowych), z dużą ilością osadów dennych itp. Spływ dodatkowego ładunku zanieczyszczeń może w takim przypadku spowodować odtlenienie i skutkować śnięciem - dodaje Małgorzata Witkowska.