Już po raz 15. radni powiatowi obradowali zdalnie. Najważniejszą częścią sesji było sprawozdanie z ubiegłorocznego budżetu i głosowanie nad absolutorium dla starosty.

W ciągu roku budżet był wielokrotnie korygowany. Zmiany wprowadzano 34 razy, na co wpływ miał również specyficzny – pandemiczny rok. Ostatecznie budżet zamknął się kwotami: dochody - blisko 213 mln zł, wydatki - ponad 204 mln zł, nadwyżka ponad osiem mln zł.

Najwięcej środków z ubiegłorocznego budżetu pochłonęły wydatki bieżące, głównie: wynagrodzenia, zadania statutowe, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych czy wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

Na inwestycje przeznaczono blisko 20 mln zł. Prawie sześć mln kosztowała powiat rozbudowa skrzyżowania ulic Staszica-Górnicza-Poznańska-Glempa, a przebudowa drogi Słońsko – Gąski to wydatek prawie pięć mln zł. Na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0” przeznaczono ponad dwa mln zł. Spore kwoty zostały wydane też m.in. na dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku starostwa, modernizację kotłowni olejowej w DPS w Tarnówku czy wymianę stolarki okiennej sali gimnastycznej i termomodernizację dachu w Zespole Szkół w Kościelcu.

W celu niwelowania skutków pandemii powiat zrealizował w 2020 r. szereg działań finansowanych ze środków własnych, samorządowych, rządowych i unijnych. Uruchomiono m.in. osiem nowych linii autobusowych w ramach powiatowego transportu zbiorowego oraz przekazano szpitalowi dotację w wysokości dwóch mln zł na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego.

- Sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nasz budżet zderzył się z rzeczywistością covidową, wymagającą natychmiastowego działania i uruchamiania dodatkowych środków wspomagających walkę z pandemią. Stąd m.in. liczne jego korekty. Choć budżet na 2020 był budżetem zmian, pozostał stabilny i niezagrożony dzięki ciągłemu monitorowaniu przez Zarząd Powiatu - poinformowała skarbnik Beata Zimon - Plaskota..

Starosta otrzymała absolutorium większością 17 głosów radnych. Wstrzymało się ośmioro radnych.

- Budżet powiatu znów realizowano w trudnym okresie pandemii. Mimo tego udało się utrzymać prorozwojową politykę inwestycyjną i zrównoważonego rozwoju całego powiatu. Stało się tak, mimo iż w stosunku do roku ubiegłego, wpływy do budżetu były niższe m.in. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływu z opłat komunikacyjnych czy opłat za wydane prawa jazdy - mówi Wiesława Pawłowska.

Następnie zajęto się sprawozdaniami dotyczącymi stanu technicznego dróg powiatowych, Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu czy zmian lokalizacji niektórych powiatowych jednostek.

Decyzją radnych ustanowiony został też sztandar Powiatu Inowrocławskiego, pieczęć, łańcuch Starosty Inowrocławskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego. Ustanowiony został też Medal Honorowy Powiatu Inowrocławskiego. Rajcy pochylili się również nad petycjami mieszkańców.