- Co roku zwiększamy środki w celu wspierania prac związanych z ochroną zabytków. Potrzeb jest tutaj naprawdę wiele. Zabytki niszczeją, a koszty związane z ich konserwacją i remontem są wysokie. Nie wszystkich możemy wspierać od razu i w takiej wysokości, w jakiej by pragnęli. Pomagamy sukcesywnie. Naszym zamiarem jest opieka nad zabytkami, by to co cenne zachowane zostało dla kolejnych pokoleń - mówi starosta Wiesława Pawłowska.

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego.

Zobacz też: Szykują się przebudowy dwóch ulic

Środki mogą być wykorzystane na m.in. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej.

Szczegóły dotyczące ubiegania się o dotacje udziela Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego (tel. 52 35 92 321). Informacje te wraz z formularzem konkursowym znajdują się w uchwale nr 573/2021 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego.